Skip to content

Penderfyniad ar apêl sydd wedi'i hadfer: Datblygiad preswyl arfaethedig i ddarparu hyd at 340 o anheddau a seilwaith cysylltiedig ym Melin Bapur Sudbrook, Sudbrook Road, Cil-y-coed, NP26 5XT

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r apêl yn cael ei gwrthod a gwrthodir caniatâd cynllunio amlinellol.

Roedd yr apêl cynllunio yn cynnwys cynnig ar gyfer datblygiad preswyl. Mae'r cynnig yn cynnwys:

  • hyd at 340 o anheddau;
  • ad-drefnu mynediad a chreu llwybr mynediad brys newydd;
  • ffyrdd, llwybrau troed/beicio mewnol newydd;
  • gwelliannu o ran parcio ceir ac i briffyrdd;
  • rhwydwaith o fannau agored cyhoeddus, gan gynnwys tirlunio, mannau hamdden, tir ar gyfer y cyhoedd a gwella bioamrywiaeth;

a gwaith a gweithgareddau ategol eraill sy'n gofyn am:

  • baratoi'r safle, dymchwel a chlirio, triniaeth, ailbroffilio a gosod gwasanaethau a seilwaith newydd.

Roedd yr apêl cynllunio yn destun ymchwiliad cyhoeddus. Paratowyd adroddiad ar gyfer y Gweinidog Tai ac Adfywio gan yr Arolygwr a benodwyd i gynnal yr ymchwiliad.

Derbyniodd y Gweinidog argymhelliad yr Arolygwr bod yr apêl a'r caniatâd cynllunio amlinellol yn cael eu gwrthod.

Mae'r llythyr penderfyniad yn cynnwys y rhesymeg sy'n sail i benderfyniad y Gweinidog i wrthod yr apêl ac i wrthod y caniatâd cynllunio amlinellol.

Gallwch weld y Llythyr Penderfyniad ac Adroddiad yr Arolygwr isod.