Skip to content

Penderfyniadau wedi'u gwneud gan weinidog

Penderfyniadau ar geisiadau cynllunio ac eraill ac apeliadau, sydd wedi eu gwneud gan weinidog, neu gan sywddogion yn gweithredu yn ôl ei awdurdod.

Penderfyniadau ar geisiadau a alwyd i mewn (A-D): Adolygiad o Hen Ganiatadau Mwynau (ROMPs) ar gyfer Chwareli Corneli, Grove and Gaens ac Adolygiad Cyfnodol Gorchymyn Datblygu Interim ar gyfer Chwareli Corneli a Grove.

22/12/16
Mae’r amodau ar gyfer pob cais wedi eu cymeradwyo yn amodol ar newidiadau bychain sydd wedi’u manylu ym mhob Llythyr Penderfyniad.
 

Penderfyniad ar gais a alwyd i mewn:  Y bwriad i ddymchwel uned fanwerthu a datblygu siop fwyd, gorsaf betrol a maes parcio, ar Ystad Diwydiannol Tresalem, Aberdâr, Rhondda Cynon Taf

31/03/15
Mae caniatâd cynllunio wedi'i roi yn destun amodau penodol.
 

Penderfyniad ar gais a alwyd i mewn: Codi hyd at 17 o Anheddau yn y Ganolfan Wlân, Grove Road, Dinbych LL16 3UU

23/01/15
Mae caniatâd cynllunio wedi'i wrthod i godi hyd at 17 o anheddau.
 

Penderfyniad ar gais a alwyd i mewn: Newid tŷ fferm a thai allan yn westy gyda maes parcio cysylltiedig a dymchwel adeiladau amaethyddol yn Malthouse Farm, Talacharn, Sir Gaerfyrddin, SA33 4RS

29/10/14
Gwrthod caniatâd cynllunio i newid defnydd.
 

Penderfyniad ar gais a alwyd i mewn: Datblygiad preswyl (adeiladu 13 o anheddau rhent cymdeithasol) ar dir yn Union i'r Dde o Glwb Rygbi Llanharan, Oddi ar David Place, Heol Pen-y-Bont, Llanharan, Rhondda Cynon Taf

28/10/14
Caniatâd cynllunio wedi'i wrthod ar gyfer datblygiad preswyl.
 

Penderfyniad ar apêl a adferwyd: Datblygiad ynni biomas Peboc, Ystad Ddiwydiannol Llangefni, Ynys Môn.

28/08/14
Gwrthodwyd yr apêl (gwrthodir caniatâd cynllunio).
 

Penderfyniad ar gais a alwyd i mewn: Datblygiad preswyl (adeiladu 100 o anheddau a mynedfa) ar Dir i'r De o Rodfa Gwellyn ac i'r Dwyrain o Rodfa Llanelwy, Bae Cinmel, Conwy

03/07/14
Mae caniatâd cynllunio amlinellol wedi'i wrthod ar gyfer datblygiad preswyl.
 

Penderfyniad ar gais a alwyd i mewn: Datblygiad preswyl (adeiladu 16 o anheddau) ar dir cyfagos i Letyrdderwen, Myddynfych, Rhydaman

19/06/14
Mae'r caniatâd cynllunio amlinellol wedi'i wrthod ar gyfer datblygiad preswyl.
 

Penderfyniad ar apêl sydd wedi'i hadfer: Datblygiad preswyl arfaethedig i ddarparu hyd at 340 o anheddau a seilwaith cysylltiedig ym Melin Bapur Sudbrook, Sudbrook Road, Cil-y-coed, NP26 5XT

30/05/14
Mae'r apêl yn cael ei gwrthod a gwrthodir caniatâd cynllunio amlinellol.
 

Penderfyniad ar apêl sydd wedi’i adfer a dau gais cysylltiedig yn ymwneud â thir comin:  Fferm wynt gyda 21 o dyrbinau gwynt a datblygiad cysylltiedig ar y tir sy’n amgylchynu Bryn Llywelyn, Llanllwni, Sir Gaerfyrddin, SA39 9ED.

07/05/14
Mae’r apêl yn cael ei wrthod (gwrthodir caniatâd cynllunio) a gwrthodir y ddau gais ar gyfer y tir comin.
 

Penderfyniad ar apêl sydd wedi’i adfer: Cynnig am ddatblygiad preswyl, datblygiad cymunedol a manwerthu, tirlunio a phriffyrdd ar dir i’r gorllewin o Cwmbrân Drive, De Sebastopol, Cwmbrân/Pont-y-pŵl

23/01/14
Caniateir yr apêl a rhoddir caniatâd cynllunio amlinellol yn ddarostyngedig i amodau.
 

Penderfyniad ynghylch apêl gynllunio: Cynllun adfer tir a thynnu glo ar dir ym Mryn y Farteg, Y Farteg, Pont-y-pŵl

27/11/13
Mae cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer cynllun adfer tir a thynnu glo ar dir ym Mryn y Farteg wedi’i wrthod.
 

Penderfyniad ar gais a alwyd i mewn: Estyniad i'r adeiladau gofal iechyd presennol (Dosbarthiad C2), yn Park House Court, Heol Arberth, Dinbych-y-pysgod, SA70 8TJ

26/11/13
Cymeradwywyd ycais cynllunio i godi estyniad i'r adeiladau gofal iechyd presennol (Dosbarthiad C2) yn Park House Court, ond bydd amodau ynghlwm wrth y caniatâd hwnnw.
 

Penderfyniad ynghylch cais a alwyd i mewn: Estyniad i’r uned odro bresennol ar Fferm Tre’r llai Isaf, Tre’r llai, Y Trallwng, Powys

05/11/13
Mae caniatâd cynllunio wedi’i roi, yn ddarostyngedig i rai amodau.
 

Penderfyniad ar apêl a adferwyd: 200 o ystafelloedd gwely astudio ar gyfer myfyrwyr ar dir gerllaw Stryd y Deon, Bangor, Gwynedd

29/08/13
Caniateir yr apêl a rhoddwyd caniatâd cynllunio, yn amodol ar amodau.
 

Penderfyniad ar apeliadau a adferwyd: Tir yn Church Road, Llanedeyrn, Caerdydd

02/07/13
Caniateir yr apêl a rhoddwyd caniatâd cynllunio amlinellol i adeiladu hyd at 150 o gartrefi; creu mannau agored; ffyrdd newydd a seilwaith cysylltiedig, sy’n destun amodau.
 

Penderfyniad ar apeliadau a adferwyd: Tir yn 11 Stryd y Castell, Conwy (Adeilad Rhestredig)

14/06/13
Gwnaed dau benderfyniad ar apeliadau yn erbyn methu penderfynu ar geisiadau cynllunio a Chaniatâd Adeilad Rhestredig, yn ymwneud â gwaith sy’n cynnwys newid defnydd i dŷ yn11 Stryd y Castell.
 

Penderfyniad ynghylch yr apêl a cheisiadau cysylltiedig i ddatblygu ar safle Cronfa Ddŵr Llanisien

25/04/13
Mae’r Gweinidog Tai ac Adfywio wedi cyhoeddi ei benderfyniad ynghylch yr apêl gynllunio a cheisiadau cysylltiedig i ddatblygu ar safle Cronfa Ddŵr Llanisien.
 

Penderfyniad ar geisiadau sydd wedi’u galw i mewn: Tir ar safle’r hen waith Grillo Zinc Oxide, Harbwr Porth Tywyn, Sir Gaerfyrddin

03/04/13
Gwrthodwyd caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer datblygiad preswyl (hyd at 230 o anheddau) a hyd at 465 metr sgwâr at ddefnydd manwerthu/hamdden.
 

Penderfyniad ar yr apêl gynllunio a adferwyd ar gyfer datblygiad preswyl yn ogystal â chreu mynedfa newydd wrth Land at Broughton Park, Brychdyn, Sir y Fflint

28/09/12
Yn ddarostyngedig i amodau, mae’r caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer datblygiad preswyl yn ogystal â chreu mynediad newydd wedi ei gymeradwyo.
 

Penderfyniad ar apêl a adferwyd ar gyfer ailddatblygu cyn wersyll y fyddin i’w ddatblygu’n gynhwysfawr yng Nghwrt y Gollen, ger Crucywel.

02/11/11
Gwrthodwyd caniatâd cynllunio.
 

Penderfyniad ar apêl gynllunio yn erbyn hysbysiad gorfodi adeilad rhestredig a gyhoeddwyd gan Gyngor Sir Fynwy ar adeilad rhestredig yn Royal George House, Monk Street, Trefynwy

19/10/11
Nid yw’r apêl yn llwyddiannus a chaiff yr hysbysiad gorfodi adeilad rhestredig ei gadarnhau yn ddarostyngedig i ddiwygiadau.
 

Penderfyniad ar y cais sydd wedi'i alw i mewn: Chwarel Trefigin, Aberteifi

04/10/11
Mae caniatâd cynllunio amodol wedi'i roi.
 

Penderfyniad ar geisiadau sydd wedi'u galw i mewn: Stablau Pencwm yn Llandysul

29/07/11
Mae caniatâd cynllunio wedi'i wrthod.