Skip to content

Gweithdrefnau a Phenderfyniadau

Dolenni perthnasol

Gwybodaeth am ddeddfwriaeth Cynllunio.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
mapiau a pennau
Fel arfer, Awdurdodau Cynllunio Lleol sy’n penderfynu ar geisiadau cynllunio ond mae rhai ceisiadau’n cael eu “galw i mewn” i’r Gweinidog allu eu hystyried.

Bydd Gweinidogion Cymru yn ystyried p'un ai i 'alw cais i mewn' yn yr achosion canlynol:

  • mae person neu sefydliad yn gofyn amdano;
  • pan fo Awdurdod Cynllunio Lleol yn cyfeirio cais lle maent yn ystyried caniatáu mathau arbennig o ddatblygiadau sydd wedi’u hamlinellu yn y Gyfarwyddyd Hysbysu 2012 (Cylchlythyr Llywodraeth Cymru Rhif: 07/12). Gelwir rhain yn ‘ddatblygiadau i’w hysbysu’.

Mae pwerau'r Gweinidogion Cymru yn rhai dewisol a chaiff ceisiadau eu hystyried fesul cais, yn gyffredinol lle mae cais yn codi materion sydd o bwysigrwydd mwy na dim ond yn lleol. Mae enghreifftiau o'r amodau allai arwain at alw cais i mewn wedi'u nodi ym Mhennod 3 Polisi Cynllunio Cymru.

Mae gan Weinidogion Cymru y pŵer hefyd i bennu apelau cynllunio y byddai'r Arolygiaeth Gynllunio fel arfer yn delio â nhw. 'Apelau wedi'u hadfer' yw enw'r apelau hyn. Mae’r dudalen 'apelau wedi’u hadfer' yn nodi o dan ba amgylchiadau y gallai’r pŵer gael ei ddefnyddio.

Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth

Gall Gweinidogion Cymru hefyd wneud penderfyniadau am geisiadau caniatâd ar adeiladau rhestredig ac ardaloedd cadwraeth, ynghyd ag apelau gorfodi a cheisiadau caniatâd eraill sy'n gysylltiedig â Thir Comin, Cadw Coed a charafannau.

Yr Arolygiaeth Gynllunio

Mae hon yn Asiantaeth Weithredol i Lywodraeth Cymru a’r Adran Gymunedau a Llywodraeth Leol ac mae'n delio â gwaith achos o dan ddeddfwriaeth Gynllunio, Tai, yr Amgylchedd, Priffyrdd a deddfwriaeth gysylltiedig. I gael mwy o wybodaeth am ei gwaith ewch i'r wefan yr Arolygiaeth Gynllunio (dolen allanol).

Herio penderfyniad gan Weinidogion Cymru

Mae taflenni canllaw ar gael ac nid ydynt ond yn ymwneud â heriau statudol o dan y ddeddfwriaeth a bennir. Dylech geisio cyngor cyfreithiol wrth gyflwyno her yn yr Uchel Lys, neu wrth gyflwyno cais am Adolygiad Barnwrol.