Skip to content

Deddfwriaeth arall

Ar 31 Rhagfyr 2011, daethom yn gyfrifol am bwerau a swyddogaethau newydd yn ymwneud â Rheoliadau Adeiladu.

Mae hyn yn cynnwys y rhan fwyaf o’r pwerau yn:

 • Neddf Adeiladu 1984
 • Deddf Adeiladau Cynaliadwy a Diogel 2004
 • Deddf Newid yn yr Hinsawdd ac Ynni Cynaliadwy 2006.

Caiff y swyddogaethau mewn is-ddeddfwriaeth a wnaed o dan y Deddfau hyn eu trosglwyddo i ni hefyd. Mae’r rhain yn cynnwys swyddogaethau o dan Reoliadau Adeiladu 2010 a Rheoliadau Adeiladu (Arolygwyr Cymeradwy, ayyb.) 2010.

Y Ddeddf Adeiladu

Y Ddeddf Adeiladu 1984 (dolen allano) yw’r brif ddeddfwriaeth sy’n cael ei defnyddio i wneud Rheoliadau Adeiladu ac is-ddeddfau eraill.

Mae gan Ddeddf Adeiladu 1984 y pwerau canlynol:

 • pennu statws Dogfennau sydd wedi’u cymeradwyo
 • adeiladau peryglus
 • dymchwel Adeiladau
 • rôl Archwilwyr Cymwys
 • gorfodi rheoliadau Adeiladu
 • pwerau i gael mynediad i adeiladau

Rheoliadau Adeiladu

Mae’r Rheoliadau Adeiladu wedi cael eu gwneud o dan y pwerau a ddarperir yn Neddf Adeiladu 1984 ac maen nhw’n berthnasol yng Nghymru a Lloegr.  Yr argraffiad diweddaraf yw Rheoliadau Adeiladu 2010 (dolen allano) a Rheoliadau Adeiladu (Archwilwyr Cymeradwy etc.) 2010 (dolen allano) ac mae’n rhaid i’r mwyafrif o brosiectau adeiladu newydd neu sy’n cael eu diwygio gydymffurfio â hwy.

Yn y Rheoliadau Adeiladu, mae diffiniadau, gweithdrefnau a’r hyn sydd i’w ddisgwyl o ran perfformiad technegol y gwaith adeiladu gan gynnwys:

 • diffinio ‘gwaith adeiladu’ a beth, yn ôl y Rheoliadau Adeiladu, sy’n rhaid ei reoli
 • nodi unrhyw eithriadau i’r Rheoliadau Adeiladu
 • disgrifio’r gweithdrefnau hysbysu i’w dilyn pan yn dechrau, cyflawni a chwblhau prosiect adeiladu
 • pennu’r ‘gofynion’.

Mae deddfwriaeth berthnasol ar gael o’r ffynonellau isod.

Deddfwriaeth gyfredol

Mae gwahanol ddeddfau’n ymwneud â safonau adeiladau neu waith adeiladu. Gallai un neu fwy o’r deddfau hyn fod yn berthnasol, yn dibynnu ar y math o safle ac a oes gwaith adeiladu’n cael ei wneud ai peidio. Ceir manylion ar ddeddfwriaeth gyfredol yn y Porth Cynllunio (dolen allanol, Saesneg yn unig).

Deddfwriaeth flaenorol

Mae diwygiadau a wnaed i’r Rheoliadau Adeiladu i’w gweld yn y Porth Cynllunio (dolen allanol, Saesneg yn unig) hefyd.