Skip to content

Cwestiynau cyffredin

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Esboniad o’r gwahaniaeth rhwng "rheoliadau adeiladu" a "chaniatâd cynllunio", beth y mae’r rheoliadau’n ei gynnwys a beth sy’n digwydd os nad ydych yn cydymffurfio.

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng Caniatâd Cynlluniio a Rheoliadau Adeiladu?

Mae Cynllunio’n ymwneud yn bennaf â defnyddio tir yn briodol, aestheteg yr adeilad y bwriedir ei godi ac effaith y datblygiad ar yr amgylchedd yn gyffredinol ac eiddo cyfagos. Mae Cynllunio’n ymwneud hefyd ag adeiladau rhestredig ac ardaloedd cadwraeth.

Mae Rheoliadau Adeiladu’n ymwneud â’r ffordd y caiff yr adeilad ei godi, sefydlogrwydd y strwythur, sut i ddianc ohono a rhagofalon tân, sut y mae’n gwrthsefyll y tywydd, dulliau arbed ynni, inswleiddio rhag sŵn, hygyrchedd a chyfleusterau ar gyfer pobl ag anableddau. Os nad ydych yn siwr, byddai’n well i chi gysylltu â’ch awdurdod cynllunio lleol neu Gorff Rheolaeth Adeiladu.

Beth mae’r Rheoliadau Adeiladu yn ei gynnwys? 

Mae’r rheoliadau’n cynnwys:

  • adeiladau newydd
  • ymestyn neu addasu adeiladau sy’n bod eisoes
  • ychwanegu gwasanaethau neu ffitiadau a reolir (e.e. draeniau, dyfeisiau sy’n cynhyrchu gwres).

Gall fod angen cydymffurfio â’r rheoliadau pan fydd y defnydd a wneir o adeilad yn newid hefyd. Nid oes angen cydsyniad ar gyfer rhai mathau o fân waith adeiladu. Os nad ydych yn siwr a oes angen cydsyniad Rheoliadau Adeiladu, dylech gysylltu â’ch Corff Rheoli Adeiladu.

Ceir cyfres o Ddogfennau Cymeradwy i fynd gyda’r Rheoliadau.

Diben y Dogfennau Cymeradwy hyn yw rhoi canllawiau ar gyfer bodloni gofynion y Rheoliadau Adeiladu ond nid oes raid eu mabwysiadu os ydych yn dymuno dylunio ac adeiladu eich gwaith adeiladu mewn ffordd arall, ar yr amod y gallwch gydymffurfio â gofynion y rheoliadau. Telir sylw i’r canllawiau hyn wrth ystyried a yw’ch cynlluniau ar gyfer y gwaith y bwriedir ei wneud neu’r gwaith sydd ar y gweill yn cydymffurfio â’r rheoliadau. Ceir rhagdybiaeth gyfreithiol fod eich gwaith wedi cydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu os ydych wedi dilyn y canllawiau yn y dogfennau.

Beth sy’n digwydd os na fyddaf yn cydymffurfio â’r rheoliadau?

Os gwneir gwaith heb ei gymeradwyo gan Gorff Rheoli Adeiladu, caiff ei gyfrif yn waith anawdurdodedig. Gall yr Awdurdod Lleol gymryd camau gorfodi, mynnu eich bod yn gwneud cais am gydsyniad rheoliadau adeiladu a/neu ofyn i chi agor y gwaith fel y gellir ei archwilio. Gallech gael dirwy am beidio â chydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu a gallech orfod talu am newid gwaith nad yw’n cydymffurfio. Mewn achosion eithafol, gellir mynnu eich bod yn tynnu’r gwaith i lawr.

Cewch ragor o wybodaeth yn y wefan Rheoli Adeiladu Awdurdodau Lleol (dolen allanol, Saesneg yn unig).

Cwestiynau cyffredin am Adolygiad Rhan L (Arbed tanwydd ac ynni)

Mae’r ddogfen hon yn darparu cwestiynau cyffredin am adolygiad Rhan L o’r Rheoliadau Adeiladu a’r atebion iddynt. Ei bwriad yw rhoi trosolwg o’r gofynion newydd i adeiladwyr, perchenogion tai, landlordiaid ac ati.

Mesur Diogelwch Tân Cymru - Cwestiynau cyffredin

Mae’r ddogfen hon yn darparu cwestiynau cyffredin am y gyfraith newydd arfaethedig i gyflwyno systemau atal tân (systemau chwistrellu) mewn preswylfeydd domestig yng Nghymru. Ei bwriad yw rhoi trosolwg o’r gofynion newydd i adeiladwyr, perchenogion tai, landlordiaid ac ati.