Skip to content

Cynlluniau personau cymwys

Dolenni perthnasol

Yr hyn sydd angen i chi ei wneud os ydych yn ystyried gwneud gwaith adeiladu ar eich cartref.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cyflwynwyd y cynlluniau hyn i ganiatáu i unigolion a mentrau i hunanardystio bod eu gwaith yn cydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu.

Gellir gwneud hyn yn hytrach na chyflwyno hysbysiad adeiladu neu ddefnyddio arolygydd cymeradwy.

Mae hunanardystio yn:

  • gwella cydymffurfiaeth â gofynion y Rheoliadau Adeiladu
  • lleihau costau i gwmnïau sy'n ymuno â chynlluniau cydnabyddedig
  • hybu hyfforddiant a chymhwysedd yn y diwydiant
  • dylai helpu i fynd i’r afael ag ‘adeiladwyr anghofrestredig’
  • helpu awdurdodau lleol i orfodi’r Rheoliadau.

Rydym yn awdurdodi Cynlluniau Personau Cymwys yng Nghymru.

Cafodd amodau awdurdodi newydd, yn cynnwys achrediad gan Wasanaeth Achredu y Deyrnas Unedig (UKAS), ar gyfer pob cynllun personau cymwys yng Nghymru ei gyhoeddi ym mis Ebrill 2016.

Mae’r amodau awdurdodi yr un rhai â’r rhai sydd wedi eu mabwysiadu yn Lloegr er mwyn sicrhau dilyniant, gwerth am arian a diogelwch ar gyfer y rhai sy’n rhedeg y cynlluniau, yr aelodau a’r cwsmeriaid yn y ddwy wlad.

Mae’n rhaid i Berson Cymwys gael ei gofrestru gyda chynllun a gymeradwywyd gan y Llywodraeth. Gallwch chwilio am Gynllun Personau Cymwys ar wefan y Competent Persons Register (dolen allanol, Saesneg yn unig). Mae’r Gofrestr yn cynnwys y contractwyr yn y diwydiant gwasanaethau adeiladu sydd wedi’u hasesu. Gallant hunanardystio bod eu gwaith yn bodloni’r rheoliadau adeiladu.

Ceir rhestr gyfredol isod o weithredwyr Cynlluniau Personau Cymwys. 

Cysylltu â ni

Os bydd arnoch angen rhagor o gyngor neu gymorth, gallwch gysylltu â ni trwy’r:

Post:

Rheoliadau Adeiladu
Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio
Llywodraeth Cymru
Rhyd-y-car
Merthyr Tudful
CF48 1UZ.

Ebost: enquiries.brconstruction@cymru.gsi.gov.uk
Rhif Ffôn: 0300 062 8535 / 0300 062 8232

Lawrlwytho Dogfen