Skip to content

Amseroedd ymdrin ag apêl

Os yw’ch cais am ganiatâd cynllunio wedi ei wrthod byddem yn eich annog i geisio negodi cynllun diwygiedig yn hytrach na chyflwyno apêl.

Ar gyfartaledd dim ond tuag un apêl o bob tair sy’n llwyddo. Os penderfynwch wneud apêl, dylech adael digon o amser i sicrhau bod popeth yn cael ei gyflwyno i ni cyn y dyddiad cau.

Penderfyniadau yn ystod cyfnod etholiad

Mae’r Arolygiaeth Gynllunio bob amser yn ceisio cyhoeddi penderfyniadau’n brydlon wedi’r digwyddiad. Fodd bynnag, yn ystod cyfnodau sy’n arwain at etholiadau lleol a chenedlaethol, rydym bob amser yn gwneud ymdrech i sicrhau na ellir ystyried bod penderfyniadau mewn perthynas â chynigion sydd wedi achosi sensitifrwydd neu ddiddordeb arbennig mewn ardal yn dylanwadu ar yr etholiad neu wedi’u defnyddio at ddibenion mantais etholiadol gan unrhyw gorff â buddiant. Yn unol â hynny, bydd penderfyniadau lle mae rheswm dros gredu y bydd y canlyniad yn etholiadol sensitif mewn perthynas â’r etholiad ar gyfer y Cynulliad Cenedlaethol yn cael eu dal yn ôl hyd nes bydd canlyniadau’r etholiad wedi’u cyhoeddi.

Caiff pob penderfyniad ynghylch a ddylid dal penderfyniad yn ôl ei wneud gan ystyried amgylchiadau’r achos gan Gyfarwyddwr Cymru.

Wrth gwrs, byddwn yn sicrhau y bydd unrhyw benderfyniad o’r fath a gaiff ei ohirio am y rhesymau a nodir uchod yn cael ei gyhoeddi’n brydlon wedi i ganlyniadau’r etholiad gael eu cyhoeddi.

Pa mor gyflym y cewch chi benderfyniad ar eich apêl 

Rydym yn cynllunio sut rydym yn defnyddio amser ein Harolygwyr er mwyn ceisio gwneud y mwyaf ohono – sy’n golygu y gallwn ymdrin â’r nifer uchaf o gwsmeriaid a bod mor effeithlon â phosibl ar yr un pryd.

Nid oes dosraniad gwastad o waith ar draws y wlad a gall hynny arwain at gyfnodau pan fydd yr amser a gymer hi i benderfynu ar apeliadau yn amrywio yn ôl lleoliad yr achos. Mae’r ffigyrau diweddaraf sydd ar gael ar yn rhoi syniad i chi o’r amseroedd a gymerir i benderfynu ar apeliadau – rhoddir ffigyrau am y canran a benderfynwyd cyn pen nifer benodol o wythnosau, ac eithrio’r rhai oedd ag amserlenni arbennig. Rhoddir cyfartaledd yr amser i benderfynu ar apeliadau hefyd  - bydd rhai yn cymryd llai ac eraill yn cymryd mwy o amser.Ffigurau'n seiliedig ar benderfyniadau a gyhoeddwyd yn ystod y 12 mis hyd at Mawrth 2016


Math


Canran a benderfynwyd cyn pen:


Cyfartaledd amser penderfynu

Apeliadau cynllunio
  - Sylwadau ysgrifenedig 

94.91% cyn pen 16 wythnos15 wythnos


  - Apeliadau gan ddeiliaid tai  87.88% cyn pen 12 wythnos  7 wythnos
  - Gwrandawiadau

92.42% cyn pen 22 wythnos21 wythnos


  - Ymchwiliadau

100% cyn pen 30 wythnos28 wythnos


Apeliadau gorfodi  
  - Sylwadau ysgrifenedig 

100% cyn pen 30 wythnos21 wythnos


  - Gwrandawiadau

75% cyn pen 41 wythnos28 wythnos


  - Ymchwiliadau

100% cyn pen 41 wythnos32 wythnos


Apeliadau hysbyseb
  - Sylwadau ysgrifenedig 

100% cyn pen 15 wythnos14 wythnos


  - Gwrandawiadau

50%  within 15 weeks16 wythnos


Apeliadau cydsyniad adeilad rhestredig/Cydsyniad ardal gadwraeth
  - Sylwadau ysgrifenedig 

50% cyn pen 16 wythnos19 wythnos


  - Gwrandawiadau

100% cyn pen 22 wythnos22 wythnos


  - Ymchwiliadau

~ cyn pen 30 wythnos~ wythnos


Apeliadau gorfodi adeilad rhestredig/Ardal gadwraeth                    
  - Sylwadau ysgrifenedig 

100% cyn pen 30 wythnos22 wythnos


  - Gwrandawiadau

100% cyn pen 41 wythnos23 wythnos


  - Ymchwiliadau

100% cyn pen 41 wythnos30 wythnos


Apeliadau tystysgrif datblygiad cyfreithlon
  - Sylwadau ysgrifenedig 

100% cyn pen 30 wythnos23 wythnos


  - Gwrandawiadau

100% cyn pen 41 wythnos30 wythnos


  - Ymchwiliadau

100% cyn pen 41 wythnos29 wythnos