Skip to content

Cynlluniau datblygu lleol - Proses arholi

Dolenni perthnasol

Mae dyletswydd ar yr awdurdodau cynllunio lleol i baratoi cynllun datblygu lleol o fewn fframwaith y polisi cynllunio cenedlaethol.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae’n rhaid i bob Awdurdod Cynllunio Lleol yng Nghymru gynhyrchu Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) ar gyfer ei ardal.

Mae CDLlau yn cynnwys polisïau cynllunio a dyraniadau safle a fydd yn cael eu defnyddio, pan fydd y CDLl wedi’i fabwysiadu, i benderfynu ar geisiadau cynllunio.

Cyn mabwysiadu CDLl, mae’n rhaid i Awdurdodau Cynllunio Lleol gyflwyno’r cynllun i Lywodraeth Cymru ar gyfer archwiliad annibynnol gan Arolygydd Cynllunio. Mae Arolygwyr yn asesu a yw CDLlau yn ‘gadarn’ ac a ellir eu mabwysiadu gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi amlygu tri prawf ‘cadernid’ a amlinellir yn Bolisi Cynllunio Cymru. Wrth baratoi CDLlau, mae’n rhaid i Awdurdodau Cynllunio Lleol lynu wrth y rhain a pholisi/canllawiau eraill Llywodraeth Cymru, gan gynnwys Polisi Cynllunio Cymru, Nodiadau Cyngor Technegol a’r Llawlyfr CDLl.

Canllaw archwilio a chyflwyno

Mae Arolygiaeth Cynllunio Cymru wedi cynhyrchu dau ganllaw i gynorthwyo’r rhai hynny sy’n ymwneud ag archwilio a chyflwyno CDLlau.

Mae Archwilio Cynlluniau Datblygu Lleol: Canllaw Gweithdrefnol yn ymdrin ag agweddau gweithdrefnol pob cam o’r broses archwilio CDLl ar ôl ei gyflwyno. Mae wedi’i fwriadu ar gyfer pawb sy’n ymwneud ag archwilio CDLl.

Diben Paratoi ar gyfer Cyflwyno – Canllaw i Awdurdodau Cynllunio Lleol yw cynorthwyo Awdurdodau Cynllunio Lleol sy’n paratoi ar gyfer cyflwyno CDLlau i’w harchwilio. Mae’n amlinellu’r mathau o ddogfennau a gwybodaeth sy’n gallu, pan gânt eu cyflwyno, hwyluso proses archwilio ddidrafferth. Mae’r ddogfen hon yn cyfnerthu cyngor ac arweiniad amrywiol a gynhyrchwyd yn flaenorol gan Arolygiaeth Cynllunio Cymru.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am y broses archwilio/cyflwyno CDLl, cysylltwch â thîm Polisi a Chynlluniau’r Arolygiaeth ar wales@pins.gsi.gov.uk neu ffoniwch 029 2082 1581.

Ffurflenni sylwadau enghreifftiol

Mae’r ffurflenni enghreifftiol isod wedi’u cynhyrchu mewn ymgynghoriad ag Arolygwyr a Chymorth Cynllunio Cymru, gan ddefnyddio profiad o archwiliadau blaenorol.

Canllaw Swyddog Rhaglen

Cyn cyflwyno CDLlau i’w harchwilio, mae’n rhaid i Awdurdodau Cynllunio Lleol benodi Swyddog Rhaglen. Mae’r Swyddog Rhaglen yn gyfrifol am reoli trefniadau’r broses archwilio o ddydd i ddydd ac mae’n gweithredu fel ‘cyswllt’ annibynnol rhwng cyfranogwyr yr archwiliad.

Mae’r Arolygiaeth Gynllunio yn cynnal rhestr o Swyddogion Rhaglen profiadol. Fel arall, gallai Awdurdodau Cynllunio Lleol ystyried secondio rhywun yn fewnol i weithredu fel Swyddog Rhaglen. Mae’r Arolygiaeth Gynllunio yn cynnal cwrs hyfforddi undydd ar gyfer Swyddogion Rhaglen bob tri mis (yn dibynnu ar y galw). Anfonwch e-bost at wales@pins.gsi.gov.uk am ragor o wybodaeth.

Diben Canllaw Swyddog Rhaglen (Mehefin 2014) yr Arolygiaeth yw cynorthwyo Swyddogion Rhaglen i weinyddu’r archwiliad. Cynghorir Awdurdodau Cynllunio Lleol i ymgyfarwyddo â’r canllaw hwn hefyd cyn cyflwyno CDLl.

Symiau Dyddiol Safonol

Mae Rheoliadau Ymchwiliadau Lleol a Gweithdrefnau Cymwys (Swm Dyddiol Safonol) (Cymru) 2017 yn pennu’r symiau dyddiol safonol y gall Arolygwyr Cynllunio eu hadennill ar ran Gweinidogion Cymru am gynnal ymchwiliadau lleol a gweithdrefnau cymwys. Mae'r rhain yn cynnwys:
  • Archwiliadau o Gynlluniau Datblygu Lleol
  • Ymchwiliadau ynghylch gwrthwynebiadau i Barthau Cynllunio Syml
  • Gorchmynion Prynu Gorfodol
  • Ymchwiliadau draenio tir.
Mae’r Rheoliadau yn pennu swm dyddiol safonol am amser Arolygydd Cynllunio a’i orbenion ar gyfer pob blwyddyn ariannol hyd at 2019.

Gellir adennill costau amser a gorbenion staff eraill yr Arolygiaeth Gynllunio drwy symiau dyddiol safonol lle maent yn cynorthwyo Arolygydd Cynllunio i gynnal ymchwiliad lleol neu weithdrefn gymwys, er nad ydynt yn cael eu pennu yn y Rheoliadau.