Skip to content

Ymddygiad mewn ymchwiliadau

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Cyngor ynghylch a ddylai eiriolwyr eistedd neu sefyll mewn ymchwiliadau.

Mae hyn yn berthnasol pan fyddant yn:

  • annerch yr Arolygydd wrth draddodi cyflwyniadau agoriadol neu gyflwyniadau terfynol,
  • gwneud cais am ddyfarniad neu gostau,
  • ymyrryd yn ystod achos parti arall,
  • llywio eu tyst eu hunain drwy dystiolaeth ar lafar nas darllenwyd,
  • ail-holi eu tyst eu hunain,
  • croesholi tyst parti arall.

Mae'n fater i’r Arolygydd benderfynu yn ei gylch a chyfeirir at hyn yn ystod ei (h)araith agoriadol. Mewn ymchwiliadau lle mae gan y cyhoedd gryn ddiddordeb, gall fod yn anodd i bobl weld beth sy’n digwydd, neu i weld pwy sy’n siarad, ac felly gall fod yn gymorth iddynt allu dilyn yr achos os bydd eiriolwyr yn sefyll pan fyddant yn traddodi eu cyflwyniadau agoriadol a therfynol a hefyd pan fyddant yn cael eu croesholi a’u hail-holi. Fel arfer, bydd yr Arolygydd yn gofyn i dystion eistedd wrth y bwrdd tystion.

Gweler 'Y lleoliad a’r cyfleusterau ar gyfer ymchwiliadau, gwrandawiadau ac archwiliadau cyhoeddus' am ragor o wybodaeth. Dylai awdurdodau cynllunio lleol wirio bod gan leoliadau ar gyfer cynnal ymchwiliadau a gwrandawiadau fynediad addas ar gyfer pobl anabl.