Skip to content

Apeliadau cynllunio

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Ymdrinnir ag apeliadau ar gyfer Cymru gan yr Arolygiaeth Gynllunio.

Mae’r gwasanaeth apeliadau ar-lein a’r holl ganllawiau sy’n perthyn i apeliadau ar gael yn yr adran hon.

Gwasanaeth Apeliadau

Defnyddiwch y gwasanaeth apeliadau ar-lein i:

Chwilio am neu wneud sylwadau ar apêl

Gwybodaeth ac arweiniad

Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ceisiadau Atgyfeiriedig a Gweithdrefn Apelau) (Cymru) 2017

Ar 5 Mai 2017,  daeth Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ceisiadau Atgyfeiriedig a Gweithdrefn Apelau) (Cymru) 2017 (“Y Rheoliadau”) i rym ac maent yn berthnasol i:
  • unrhyw apêl a wneir mewn perthynas â cheisiadau cynllunio a cheisiadau eraill a wnaed ar neu ar ôl 5 Mai 2017, 
  • ac apeliadau yn erbyn hysbysiadau gorfodi a wnaed ar neu ar ôl 5 Mai 2017.
Mae’r rheoliadau’n cydgrynhoi ac yn dirymu’r rheoliadau blaenorol yn ymwneud ag apeliadau cynllunio ac apeliadau cysylltiedig (gweler Y Rheoliadau Newydd – Canllaw Cyflym, am wybodaeth bellach) ac maent yn cyflymu’r broses apelio.
 
Gellir gwneud apeliadau o hyd yn erbyn y rhan fwyaf o fathau o achosion yr ymdrinnir â hwy yn y Rheoliadau, drwy’r Porth Gwaith Achos Apeliadau.
 
Bydd Canllawiau Gweithdrefn Newydd, yn cynnwys cyngor ar sut i lenwi’r ffurflen apelio a chymryd rhan yn y broses apelio, yn dod ar-lein yn fuan.  Hefyd, bydd ffurflenni apelio newydd ar gael. Fodd bynnag, gallwch ofyn am gopïau o’r rhain drwy gysylltu â ni.

Gwaith yr Arolygiaeth Gynllunio

Mae gwaith yr Arolygiaeth Cynllunio yn cynnwys: 

  • prosesu apeliadau cynllunio a gorfodi,
  • cynnal archwiliadau i gynlluniau datblygu lleol.

Mae’r Arolygiaeth hefyd yn ymwneud ag ystod eang o waith achos arall sy’n gysylltiedig â chynllunio gan gynnwys:

  • apeliadau ar ganiatâd ar gyfer adeiladau rhestredig,
  • apeliadau hysbysebion,
  • adrodd ar geisiadau cynllunio a alwyd i mewn ar gyfer cael penderfyniad gan Llywodraeth Cymru.
  • amrywiaeth o orchmynion prynu gorfodol,
  • achosion hawliau tramwy,
  • achosion sy’n codi o’r Deddfau Diogelu’r Amgylchedd a Dŵr a’r Ddeddf Trafnidiaeth a Gweithfeydd a deddfwriaeth arall ar briffyrdd.

Hefyd, mae’r Arolygiaeth yn prosesu ceisiadau dyfarniadau costau a allai godi o unrhyw un o’r rhain.