Skip to content

#TrafodMaguPlant

Dolenni perthnasol

Rydym wedi ymrwymo i wneud egwyddorion Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn yn realiti i bob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru.
Gall ein rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf ddarparu cymorth, cyngor a chefnogaeth er mwyn ceisio rhwystro unrhyw faterion neu broblemau sydd gennych rhag gwaethygu.
Mae Dechrau’n Deg yn rhan o’n Rhaglen Blynyddoedd Cynnar i deuluoedd â phlant dan 4 oed sy’n byw yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.

Hoffem wybod eich barn am rianta a magu plant wrth inni ddatblygu ein cynigion ar gyfer llunio deddfwriaeth i gael gwared ar yr amddiffyniad cosb resymol. Cymerwch ran yn ein harolwg #TrafodMaguPlant byr i ddweud eich dweud!

Ar 27 Mehefin 2017, cadarnhaodd Prif Weinidog Cymru ei ymrwymiad i gyflwyno deddfwriaeth i gael gwared ar yr amddiffyniad cosb resymol ym mlwyddyn 3 o’r rhaglen ddeddfwriaethol. Os caiff ei basio gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru, bydd yn golygu y caiff plant yng Nghymru eu hamddiffyn o dan y gyfraith rhag cael eu cosbi'n gorfforol.

60 mlynedd yn ôl, roedd y canlynol yn gyfreithlon:

  • teithio mewn car heb wisgo gwregys diogelwch
  • cosbi plant yn gorfforol mewn ysgolion
  • ysmygu mewn mannau cyhoeddus caeedig ac mewn ceir wrth gludo plant.
Mae'r oes wedi newid. Rydym i gyd bellach yn deall nad yw'r gweithgareddau hyn yn dderbyniol mewn cymdeithas iach, ffyniannus a blaengar, ac mae cyfreithiau wedi dod i rym i ddiogelu unigolion, plant a theuluoedd. 

Er bod tystiolaeth yn dangos nad yw cosbi’n gorfforol yn effeithiol, a'i fod o bosibl yn niweidiol i'r plentyn, mae'n dal i fod yn gyfreithlon. Mae Llywodraeth Cymru eisiau cael gwared ar yr anghysondeb hwn yn y gyfraith a datgan mor glir â phosib nad yw cosbi plant yn gorfforol yn dderbyniol.

Mae agweddau at ddulliau rhianta hefyd wedi newid. Roedd cenedlaethau blaenorol yn ystyried cosbi plant yn gorfforol yn rhywbeth arferol, ond mae ymchwil yn dangos bod rhieni heddiw yn defnyddio dulliau mwy cadarnhaol, dulliau sydd wedi'u profi i fod yn fwy effeithiol.

Bydd gwahardd cosbi plant yn gorfforol yn mynd i'r afael ag agwedd ar y gyfraith sy'n hen ffasiwn, ac sy'n groes i egwyddorion cymdeithas fodern.

Ynghyd â phecyn ehangach o fesurau, sy'n cynnwys ein hymgyrch "Magu plant. Rhowch amser iddo" a’r rhaglenni Dechrau'n Deg a Theuluoedd yn Gyntaf, bydd newid y gyfraith yn helpu rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid i fagu plant hapus, iach a hyderus yng Nghymru.

Hoffem glywed gennych, felly, a fyddech cystal â:

  • defnyddio #TrafodRhianta ar y cyfryngau cymdeithasol er mwyn ymuno â'n sgwrs ar-lein.

Cewch hyd i gyngor a chymorth ar ddulliau cadarnhaol o rianta ar wefan Magu plant. Rhowch amser iddo (dolen allanol).

#TrafodMaguPlant Agweddau Cyffredinol Rhieni tuag at Gosbi Plant yn Gorfforol A ddylai’r gyfraith wahardd smacio yn llwyr? 2007 – 18% yn cytuno 2013 – 28% yn cytuno 2015 – 47% yn cytuno A ddylai’r gyfraith ganiatu i rieni smacio eu plant 2007 – 59% yn cytuno 2013 – 43% yn cytuno 2015 – 32% yn cytuno Yn 2015, cytunodd 56% o rieni ei bod bob amser yn anghywir i smacio plentyn Y ganran o rieni a ddywedodd eu bod wedi smacio eu plant 2007 – 57% 2013 – 24% 2015 – 22% A ydych yn gyfforddus a’r syniad o smacio ac yn ei wneud pan ei fod yn angenrheidiol? 2007 – 20% yn cytuno 2013 – 16% yn cytuno 2015 – 5% yn cytuno Agweddau rhieni Roedd rhieni yn aml yn teimlo’n rwystredig pan oeddent yn cosbi eu plant yn gorfforol, ac yn aml yn teimlo’n euog ac yn edifar ar ol gwneud. Roedd y rhieni hynny a oedd yn smacio yn fwy tebygol o fod mewn hwyl ddrwg cyn gwneud, ac yn fwy tebygol o ddisgrifio’u hymateb fel un ‘awtomatig’ ac ‘ar gynhyrfiad y foment’. Roedd y mwyafrif sylweddol o rieni wedi dweud eu bod bob amser neu yn aml yn teimlo eu bod wedi colli rheolaeth pan oeddent yn cosbi eu plant yn gorfforol. Y pum dull mwyaf poblogaidd y mae rhieni yn dweud eu bod yn eu defnyddio i reoli neu wella ymddygiad plant: 2007 Canmol ymddygiad da Dal pen rheswm a nhw Eu hatal rhag gwneud rhywbeth y maent yn hoffi ei wneud Gwobrwyo ymddygiad da Eu hanfon i’w hystafell DCSF. 2007. Astudiaeth ar Farn Rhieni am Gosbi Plant yn Gorfforol 2013 Canmol ymddygiad da Dweud na Eu hatal rhag gwneud rhywbeth y maent yn hoffi ei wneud Dal pen rheswm a nhw Pennu terfynau clir Llywodraeth Cymru. 2014 Rheoli Ymddygiad, Agweddau ac Arferion Plant 2015 Canmol ymddygiad da Dweud na Datblygu ffyrdd arferol o wneud pethau Dweud y drefn wrthyn nhw Defnyddio ymddygiad fy hunan fel sail i osod esiampl dda Llywodraeth Cymru. 2016. Agweddau Rhieni tuag at Reoli Ymddygiad Plant Ifanc.