Skip to content

Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD)

Dolenni perthnasol

Bwriadwn gynnig 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant am ddim i rieni yng Nghymru sydd â phlant 3 a 4 oed ac sy’n gweithio, a hynny am 48 wythnos o’r flwyddyn.
Gall cymorth drwy gredydau treth a thalebau gofal plant ac ati helpu i wneud gofal plant yn fwy fforddiadwy.
Mae'r Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) yn rhoi cymhellion i bobl ifanc barhau mewn addysg ar ôl gadael yr ysgol.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Gwasanaeth yw hwn sy’n rhoi cyngor a gwybodaeth i chi ar wasanaethau lleol i deuluoedd a gofalwyr.

Mae'r Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd yn darparu cymorth, cefnogaeth a chyngor ynglŷn ag amrywiaeth o faterion teuluol, gan gynnwys:

  • Gofal plant a help gyda chostau gofal plant
  • Gofal iechyd
  • Addysg a Hyfforddiant
  • Gwasanaethau hamdden
  • Arian

Maen nhw'n gallu eich helpu chi i gysylltu ag arbenigwyr fydd yn rhoi help a chyngor i chi sydd wedi’i deilwra’n arbennig ar gyfer eich anghenion unigol chi.

Maen nhw hefyd yn gallu eich cyfeirio at wybodaeth ddefnyddiol ac at raglenni Llywodraeth Cymru fel Dechrau'n Deg a Cymunedau yn Gyntaf.

Mae gan bob awdurdod lleol yng Nghymru Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd a gallwch gysylltu â nhw drwy'r post, ar e-bost neu drwy godi'r ffôn.  Gallwch gael gafael ar fanylion cyswllt Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd eich awdurdod lleol drwy glicio ar eich ardal chi (y Gogledd, y Canolbarth, y De-ddwyrain neu'r De-orllewin). Mae'r dewisiadau hyn ar gael ar ochr dde'r dudalen hon.

Mae'n bwysig bod gwasanaethau gwybodaeth o’r ansawdd uchaf un ar gael yn rhwydd ledled Cymru er mwyn gwneud yn siŵr bod teuluoedd yn cael yr wybodaeth gywir ar yr adeg gywir. Mae canllawiau Llywodraeth Cymru i'r Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd, "Darparu Gwybodaeth o Safon i Deuluoedd gyda’n Gilydd" yn dweud yn glir beth yw rôl y Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd o ran cyfrannu at Strategaeth Tlodi Plant Llywodraeth Cymru.

Mae'r canllawiau'n darparu fframwaith ar gyfer y Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd yng Nghymru. Maen nhw'n nodi argymhellion pwysig ar gyfer sicrhau bod y wybodaeth mae'r Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd yn ei darparu yn hawdd ei chael ac o safon uchel. Nod arall i'r canllawiau yw sicrhau bod y Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd yng Nghymru mewn sefyllfa dda i weithredu ar sail y blaenoriaethau newydd o ran trechu tlodi, gofal plant a chefnogi teuluoedd yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol.

Cewch lawrlwytho'r Canllawiau isod.