Skip to content

Rhaglen Cynnydd ar gyfer Llwyddiant Cronfa Gymdeithasol Ewrop

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Rhaglen hyfforddi seiliedig ar waith a fydd yn ariannu gweithwyr proffesiynol ym meysydd y blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae i ennill cymwysterau Lefel 2 a 3 sy’n cael eu cydnabod yn genedlaethol.

Gall fod yn gyfle gwych i weithwyr proffesiynol ym meysydd y blynyddoedd cynnar, gofal plant neu chwarae dderbyn hyfforddiant, neu i gyflogwyr yn y meysydd hynny hwyluso eu gweithwyr i gael hyfforddiant, gan wneud gwahaniaeth go iawn i’r plant o dan eich gofal.

Er mwyn sicrhau cyllid, mae’n rhaid i chi/eich gweithwyr cyflogedig fodloni’r meini prawf canlynol:

  • rydych yn 25 oed neu drosodd adeg cyflwyno’ch cais
  • rydych yn cael eich cyflogi mewn lleoliad blynyddoedd cynnar, gofal plant neu chwarae sydd wedi’i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC), neu’n warchodwr plant cofrestredig yng Nghymru
  • rydych yn cael eich cyflogi, neu’n hunangyflogedig, am 16 awr neu fwy yr wythnos
  • rydych wedi’ch cyflogi gan eich cyflogwr cyfredol am o leiaf 4 wythnos adeg cyflwyno’ch cais

(Nodwch: gall meini prawf eraill fod yn berthnasol hefyd)

Sut i wneud cais

Cafodd y Rhaglen Cynnydd ar gyfer Llwyddiant ei lansio ar 1 Awst 2016.

Mae’n ofynnol i gyflogwyr/pobl a fydd am gymryd rhan yn y rhaglen wneud cais yn uniongyrchol i’r darparwyr hyfforddiant yn eu hardal. 

Mae’r darparwyr fydd yn cyflwyno’r rhaglen yn yr awdurdodau lleol penodol wedi’u rhestru yn ffeil Rhanbarthau trwy Darparwr.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’r darparwyr yn uniongyrchol:

Grŵp Llandrillo Menai
01492 546666  Est 1773
WBL.Consortium@gllm.ac.uk
Itec Training Solutions Ltd
029 2071 3689
pfs@itecskills.co.uk
Vocational Skills Partnership (Wales) Ltd
07825838884

Deunyddiau marchnata

Mae amrywiaeth o ddeunyddiau marchnata wedi'u creu ar gyfer Rhaglen Cynnydd ar gyfer Llwyddiant gan y bydd marchnata'n chwarae rôl bwysig yn ei llwyddiant. Felly, hoffem annog rhanddeiliaid i ddefnyddio'r deunyddiau hyn i helpu i hyrwyddo'r Rhaglen Cynnydd ar gyfer Llwyddiant ymhlith eu haelodau.
Logo

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Rhanbarthau trwy Darparwr (Maint ffeil: 80KB)
PDF Document (MFS)
Posteri (Maint ffeil: 540KB)
PDF Document (MFS)
Taflen wybodaeth (Maint ffeil: 11.6MB)
PDF Document (MFS)
Canllaw Dylunio a Marchnata (Maint ffeil: 12.5MB)