Skip to content

Gwybodaeth i Rieni

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Cwestiynau cyffredin gan rieni.

Pryd fydda i’n gallu manteisio ar y cynnig?

Os ydych chi’n byw mewn ardal beilot (link to childcare offer pilot areas sub-page) ac yn gymwys, efallai y gallwch fanteisio ar y cynnig o fis Medi 2017. Bydd angen i chi gysylltu â’ch awdurdod lleol am fanylion.

Os nad ydych chi’n byw mewn ardal beilot, bydd ardaloedd pellach yn cael eu hychwanegu at y cynllun yn y dyfodol. Bydd y cynnig ar gael i bob rhiant cymwys erbyn diwedd Tymor y Cynulliad hwn.

Unwaith y bydd ar gael, pryd fydd fy mhlant yn gallu manteisio ar y cynnig?

Ar ôl ei gyflwyno’n raddol, bydd plant cymwys yn gallu manteisio ar y cynnig o’r tymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed, hyd nes eu bod yn cael cynnig lle mewn addysg lawn amser, y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn bedair fel arfer.

Am ragor o wybodaeth am y mathau eraill o gymorth y gallech eu derbyn, ewch i’n tudalen Cymorth i Dalu am Ofal Plant.

Pa feini prawf cymhwysedd y bydd yn rhaid i mi eu bodloni?

Bydd y cynnig gofal plant newydd ar gael i rieni sy’n gweithio. Mae’r union feini prawf cymhwysedd yn rhywbeth y byddwn yn eu profi drwy ein rhaglenni peilot a bydd rhagor o wybodaeth ar gael yn nes at adeg cyflwyno’r cynnig.