Skip to content

Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010

Dolenni perthnasol

Mae Cynllun Gweithredu Llywodraeth Cymru ar gyfer Trechu Tlodi yn disgrifio'r hyn rydym yn ei wneud i greu cymunedau cryf ac i helpu i atal a lleihau tlodi yng Nghymru.
Diogelu hawliau dynol plant o dan 18 oed.
Canllaw statudol yw hwn i helpu’r cyrff cyhoeddus hynny sy’n ddarostyngedig i ymateb yn gadarnhaol i’w dyletswyddau o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Mae Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 (Y Mesur) yn gwneud darpariaeth statudol i symud ein hymrwymiad i drechu tlodi plant yn ei flaen.

Daeth y Mesur i rym ar 10 Chwefror 2010 ac mae'n cynnwys darpariaeth statudol i drechu tlodi yng Nghymru. Mae hefyd yn cynnwys darpariaeth statudol o ran chwarae a chyfranogiad, rheoliadau gofal plant a gofal dydd a hefyd Timau Cymorth Teuluol Integredig

Dyletswydd Tlodi Plant

Mae'r Mesur yn ei wneud yn ofynnol i Awdurdodau Cymru gan gynnwys Gweinidog Cymru ac awdurdodau lleol, baratoi a chyhoeddi strategaeth ar gyfer cyfrannu at ddileu tlodi plant yng Nghymru. Mae'r Mesur yn adlewyrchu ein dealltwriaeth bod angen symbylu a thynnu ar arbenigedd a phrofiad amrywiaeth eang o gyrff cyhoeddus yng Nghymru er mwyn gwneud cynnydd cyflymach i drechu tlodi plant.

Mae trechu tlodi plant yn gymhleth ac yn cynnwys amrywiaeth o ddatrysiadau polisi cyd-gysylltiedig. Gall y sector Cyhoeddus a'r Trydydd sector gael effaith fwy drwy gydweithio ar drechu tlodi plant yng Nghymru, ac mae hyn yn hanfodol yn y cyfnod heriol hwn, gyda'r hinsawdd economaidd gyfredol ac effaith diwygiadau lles. Ni fydd un dull polisi neu un sefydliad yn gallu cyflenwi datrysiadau i'r hyn sydd yn aml yn broblemau cymdeithasol dwfn, sy'n pontio'r cenedlaethau.

Canllawiau

Gosodwyd canllawiau i Awdurdodau Lleol mewn perthynas â'u Dyletswydd Tlodi Plant yn y cyhoeddiad 'Cyd-amcanu - Cydymdrechu'.

Gosodwyd canllawiau i Awdurdodau Cymreig eraill mewn perthynas â'u Dyletswydd Tlodi Plant yn y cyhoeddiad 'Mynd i'r afael â Thlodi Plant: Canllawiau a Rheoliadau ar gyfer Awdurdodau Cymreig', ac fe'i hanelir at y cyrff cyhoeddus hynny a fanylir yn Adran 6 y Mesur megis ein sefydliadau celfyddydol a diwylliannol.