Skip to content

Mentrau cymdeithasol

Dolenni perthnasol

Rydym yn cydnabod bod y Trydydd Sector yn cyfrannu’n fawr at fywyd yng Nghymru.
Ein nod yw ehangu a thyfu’r sector mentrau cymdeithasolledled Cymru. Mae’r Cynllun Gweithredu hwn yn gyfle i adolygu, adnewyddu a diweddaru Strategaeth 2005 a’r Camau Gweithredu ynddi.
Pobl yn sefyll mewn cylch ac yn gwenu.
Ein rôl ar gyfer mentrau cymdeithasol llwyddiannus yng Nghymru yw rhoi’r cymorth priodol iddynt ddatblygu, tyfu a ffynnu.

Ein gweledigaeth

Ein gweledigaeth yw bod mentrau cymdeithasol deinamig a chynaliadwy yn cryfhau economi gynhwysol a ffyniannus. Mae hefyd angen i ni sicrhau mwy o gydnabyddiaeth i’r manteision y mae’r sector menter gymdeithasol yn eu cynnig i fywyd economaidd Cymru. Mae’n rhaid i ni weithio mewn partneriaeth i annog, datblygu a chynnal mentrau cymdeithasol ar bob cam wrth iddynt ddatblygu.

Ein nod

Dyma’n nod ar gyfer mentrau cymdeithasol:

  • Creu amgylchedd sy’n annog mentrau cymdeithasol newydd ac yn manteisio ar gyfleoedd am dwf;
  • sefydlu cymorth integredig ar gyfer y sector gyda’r prif ffrwd;
  • asiantaethau arbenigol yn arwain at greu sector menter gymdeithasol ffyniannus yng Nghymru.

Beth yw menter gymdeithasol?

Busnes ag amcanion cymdeithasol yw menter gymdeithasol. Caiff unrhyw elw dros ben ei ail-fuddsoddi at y diben hwnnw yn y busnes neu’r gymuned, yn hytrach na gwneud elw i gyfranddeiliaid a pherchnogion.

Mae mentrau cymdeithasol yn mynd i’r afael ag amrywiaeth eang o faterion cymdeithasol ac amgylcheddol. Maent yn cystadlu yn y farchnad yn yr un modd â busnesau eraill, gan ddefnyddio’u sgiliau busnes i gyflawni nodau cymdeithasol. Yn yr un modd â busnesau eraill, nod mentrau cymdeithasol yw cynnal eu busnes a gwneud elw. Y gwahaniaeth yw’r hyn a wneir gyda’r elw.

Beth yw’r economi gymdeithasol?

Mae’r economi gymdeithasol yn cynnwys yr amryw gyrff sy’n gweithio y tu allan i’r sector preifat a’r sector cyhoeddus. Maent yn cynnwys:

  • Mudiadau gwirfoddol;
  • Grwpiau cymunedol;
  • Grwpiau hunan-gymorth;
  • Cydweithredfeydd a mentrau cymunedol;
  • Mudiadau crefyddol;
  • Mudiadau dosbarthu dielw eraill sydd o fudd i gymunedau a phobl Cymru.