Skip to content

Y Gwasanaeth Di-Waith - Mentora Cymheiriaid 

Dolenni perthnasol

Mae'r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Rebecca Evans wedi cyhoeddi y bydd cyllid ar gyfer rhaglen y Gwasanaeth Di-waith yn cael ei ymestyn hyd at fis Awst 2020.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Logo Gwasanaeth di waith

Cymorth cyflogaeth arbenigol ar gyfer pobl sy'n gwella o salwch meddwl, camddefnyddio sylweddau a/neu gamddefnyddio alcohol 

Tystebau (ffideo)

Cyflwyniad  (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Mentoriaid cyfoedion adrodd eu straeon eu hunain (dolen allanol, Saesneg yn unig).


Gall y Gwasanaeth Mentora Cymheiriaid gefnogi pobl sy'n byw yng Nghymru ac: 

  • Sydd wedi ei chael yn anodd delio â materion salwch meddwl neu gamddefnyddio sylweddau neu alcohol 
  • Sydd rhwng 16-24 oed ac nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant neu 
  • Sy'n 25 oed neu'n hŷn a heb fod yn chwilio am waith, neu wedi bod yn ddi-waith ers dros 12 mis
  • Sy'n gwella ond am gael help i ddal ati 
  • Sydd am siarad â rhywun sydd wedi gwella ac sydd wedi hyfforddi i fod yn fentor, gan gefnogi eraill ar eu taith i wella 
  • Sydd am wirfoddoli, neu fynd ar leoliad gwaith, mynd yn ôl i fyd addysg neu ddod o hyd i waith 
Mae'r gwasanaeth hwn yn cynnig cymorth cyfrinachol ac am ddim i gyfoedion gan fentoriaid hyfforddedig sydd â phrofiad personol o ddelio â materion camddefnyddio sylweddau a/neu iechyd meddwl. 

Caiff mentoriaid cyfoedion eu hyfforddi i ddarparu help ymarferol gyda chymorth cyflogaeth arbenigol. Mae'r cymorth hwn yn mynd i'r afael â materion penodol y mae pobl sy'n gwella yn eu hwynebu wrth ddychwelyd i: 

• hyfforddiant 
• addysg 
• neu waith cyflogedig 

Mae hefyd yn cynnig cymorth am hyd at dri mis i gyfranogwyr sy'n dod o hyd i waith.

Caiff y gwasanaeth ei ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, Llywodraeth Cymru a Byrddau Cynllunio Ardal Camddefnyddio Sylweddau yng Nghymru, a gall gefnogi hyd at 14,100 o bobl rhwng nawr a haf 2020. 

Cyswllt
Gofal (dolen allanol) (ardaloedd Caerdydd a'r Fro a Chwm Taf) ar 01443 845975 


Cyfle Cymru (dolen allanol)  (gweddill Cymru) ar 0300 777 2256 
Llinell awtomatig bwrpasol: 03000 255 000
 
 
 

 

 

Efallai y bydd y canlynol hefyd o ddiddordeb ichi:

   
     Llinell Cymorth Cymru ar gyfer Cyffuriau ac Alcohol