Skip to content

Camddefnyddio sylweddau

Dolenni perthnasol

Mae’r cynllun cyflawni’n disgrifio’r gwaith y byddwn yn ei wneud i leihau’r niwed sy’n cael ei achosi gan gamddefnyddio sylweddau.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Amrywiaeth o gyffuriau.

Rydyn ni'n rhoi nifer o fesurau ar waith i geisio lleihau'r niwed y mae camddefnyddio sylweddau yn ei achosi.

Rydyn ni'n gweithio i fynd i'r afael â'r holl sylweddau sy'n cael eu camddefnyddio yng Nghymru, sy'n cynnwys:

  • alcohol
  • cyffuriau anghyfreithlon fel heroin, cocên, ecstasi, amffetaminau, LSD a chanabis
  • meddyginiaethau ar bresgripsiwn yn unig fel steroidau anabolig a bensodiasepinau
  • meddyginiaethau dros y cownter fel paratoadau sy'n cynnwys codeine
  • sylweddau anweddol fel tanwydd erosol, biwtan, toddyddion a gludion.

Llinell gymorth cyffuriau ac alcohol Cymru

Logo cyffuriau ac alcohol Cymru

Llinell gymorth ddwyieithog Cymru gyfan ar gyfer cyffuriau ac alcohol  yw DAN 24/7. Mae ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos ac mae galwadau o linellau tir y DU am ddim (gall rhai rhwydweithiau ffôn symudol godi tâl).

Ewch i Dan 24/7 (dolen allanol)  am ragor o wybodaeth.

Ein Strategaeth: Gweithio gyda'n gilydd i leihau niwed

'Gweithio Gyda'n Gilydd i Leihau Niwed' yw'n strategaeth 10 mlynedd i fynd i'r afael â'r problemau y mae cyffuriau ac alcohol yn eu hachosi yng Nghymru.

Cafodd ei chyhoeddi yn 2008, ac mae'n pennu rhaglen genedlaethol glir ar gyfer mynd i'r afael a lleihau'r niwed sy'n gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau yng Nghymru.

Mae’n ymwneud â phedwar maes gweithredu:

  • atal niwed
  • cynorthwyo camddefnyddwyr sylweddau
  • cynorthwyo teuluoedd
  • mynd i’r afael â’r ddarpariaeth ac amddiffyn unigolion a chymunedau

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am gamddefnyddio sylweddau yng Nghymru, cysylltwch â’n blwch negeseuon e-bost: substance.misuse@wales.gsi.gov.uk