Skip to content

Arolwg o Lety ar gyfer Mechnïaeth a Remánd

Dolenni perthnasol

Mae’r system troseddu a chyfiawnder ieuenctid yn cynnwys nifer o sefydliadau sy’n gweithio gyda rhanddeiliaid.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Adroddiad yw hwn ynglŷn â’r ymatebion a gafwyd i'r arolwg ar argaeledd ac addasrwydd llety mechnïaeth yng Nghymru.

Comisiynodd Llywodraeth Cymru adolygiad o argaeledd ac addasrwydd llety mechnïaeth ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru. Gofynnwyd i'r Gymdeithas Genedlaethol er Gofal ac Ailsefydlu Troseddwyr (NACRO) ymgymryd â'r gwaith hwn. Bwriad yr adolygiad oedd lleihau nifer y bobl ifanc sy'n cael eu cadw yn y ddalfa, gan nad oes llety addas ar gael iddynt.

Fel rhan o'r adolygiad, cynhaliodd NACRO arolwg o Dimau Troseddau Ieuenctid yng Nghymru, er mwyn canfod i ba raddau y mae argaeledd ac addasrwydd llety mechnïaeth yn effeithio ar benderfyniadau am fechnïaeth a remánd: roedd hyn yn berthnasol i fechnïaeth yr heddlu a'r  llysoedd, oherwydd y gallai peidio â chaniatáu'r cyntaf effeithio ar y llall.