Skip to content

Cyhoeddiadau diogelwch cymunedol

Dolenni perthnasol

Rydym yn cyhoeddi cyngor a chanllawiau’n rheolaidd ar gyfer Prif Swyddogion Tân, Cadeiryddion a Chlercod Awdurdodau Tân ac Achub.

 

Fframwaith i gefnogi newid positif ar gyfer y rheini sydd mewn risg o droseddu yng Nghymru

02/03/18
Mae Fframwaith i gefnogi newid positif i'r rheini sydd mewn perygl o droseddu yng Nghymru wedi'i ddatblygu ar y cyd â Llywodraeth Cymru a Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi ar ran Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Cymru Gyfan.  
 

Canllawiau Cymru ar reoli a throsglwyddo plant a phobl ifanc sydd yng ngofal yr Heddlu a’r Awdurdodau Lleol

31/10/17
Mae'n nodi rolau a chyfrifoldebau’r heddlu a’r awdurdodau lleol o dan y ddeddfwriaeth, ac mae’n cynnwys protocol model i’w ddefnyddio gan asiantaethau i sicrhau’r arfer gorau ledled Cymru.
 
Gweithio Gyda’n Gilydd i Leihau Niwed Strategaeth Camddefnyddio Sylweddau Cymru 2008-2018

Gweithio gyda’n gilydd i leihau niwed

11/11/15
Strategaeth camddefnyddio sylweddau Cymru 2008-18 ac adroddiadau blynyddol.
 
Canllawiau Rhan 1 i Awdurdodau Tân ac Achub

Canllawiau Rhan 1 i Awdurdodau Tân ac Achub

19/10/15
Mae Rhan 1 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 (y Mesur) yn ymwneud â sut mae "awdurdodau gwella" llywodraeth lleol yn mynd ati i wella a chynllunio busnes.
 

Ymateb Llywodraeth Cymru i’r ddogfen ymgynghori ar Drawsnewid Cymorth Cyfreithiol

20/06/13
Ymateb Llywodraeth Cymru i ymgynghoriad y Weinyddiaeth Gyfiawnder, Trawsnewid Cymorth Cyfreithiol: Creu system fwy credadwy ac effeithiol.
 
Arolwg o Lety ar gyfer Mechnïaeth a Remánd

Arolwg o Lety ar gyfer Mechnïaeth a Remánd

16/01/13
Adroddiad yw hwn ynglŷn â’r ymatebion a gafwyd i'r arolwg ar argaeledd ac addasrwydd llety mechnïaeth yng Nghymru.
 

Gweithio gyda’n gilydd i leihau niwed - adroddiad blynyddol camddefnyddio sylweddau 2012

11/12/12
Adroddiad blynyddol ar y cynnydd a wnaed i roi ar waith strategaeth camddefnyddio sylweddau.
 
Diwrnod Ymwybyddiaeth Gorddos - Rhagfyr 13eg

Diwrnod Ymwybyddiaeth Gorddos - Rhagfyr 13eg

07/12/12
13 Rhagfyr yn ddiwrnod i gydnabod colled unigol a chodi ymwybyddiaeth o atal gorddos.
 
Crynodeb o Ganllawiau Arfer Da ar Ofal Integredig i Blant a Phobl Ifanc hyd at 18 oed sy’n Camddefnyddio Sylweddau

Crynodeb o Ganllawiau Arfer Da ar Ofal Integredig i Blant a Phobl Ifanc hyd at 18 oed sy’n Camddefnyddio Sylweddau

06/02/12
Nod y crynodeb hwn yw rhoi enghreifftiau o arfer da i helpu i ddatblygu gwasanaethau camddefnyddio sylweddau integredig i blant a phobl ifanc sy’n seiliedig ar dystiolaeth.
 
Dull Integredig ar gyfer Asesiad Trylwyr o Gamddefnyddio Sylweddau yng Nghymru (WIISMAT) a Chanllawiau ar gyfer ei Ddefnyddio

Dull Integredig ar gyfer Asesiad Trylwyr o Gamddefnyddio Sylweddau yng Nghymru (WIISMAT) a Chanllawiau ar gyfer ei Ddefnyddio

07/04/08
Mae'r Integredig ar gyfer Asesiad Trylwyr o Gamddefnyddio Sylweddau yng Nghymru (WIISMAT) wedi'i gynllunio fel dull asesu trylwyr yn bennaf oll, sy'n gyson â'r Broses Asesu Deg ac Unedig, a dyma felly gam cyntaf dull systemataidd arbenigwyr o ddarparu gofal.
 
Dangosyddion Perfformiad Allweddol ar gyfer triniaeth camddefnyddio sylweddau yng Nghymru

Dangosyddion Perfformiad Allweddol ar gyfer triniaeth camddefnyddio sylweddau yng Nghymru

17/08/06
Mae'r Dangosyddion Perfformiad Allweddol hyn yn berthnasol i'r gwasanaethau ar gyfer unigolion sy'n camddefnyddio alcohol, cyffuriau a sylweddau eraill. Dylai Partneriaethau Diogelwch Cymunedol ymgorffori'r Dangosyddion ym mhob Cytundeb Lefel Gwasanaeth neu gontract.
 

Cyfeiriadur Hyfforddiant ar Gamddefnyddio Sylweddau yng Nghymru

02/10/05
Mae'r cyfeiriadur (dogfen Saesneg yn unig yn dwyn y teitl 'Directory of Substance Misuse Training in Wales') yn rhoi gwybodaeth fanwl am gyrsiau hyfforddi, cymwysterau a darparwyr hyfforddiant yng Nghymru ac yng ngwledydd eraill Prydain yn y maes camddefnyddio sylweddau.
 
Canllaw ar Ddatblygu Adolygiadau Cyfrinachol Lleol ar Farwolaethau'n Berthynol i Gyffuriau yng Nghymru

Canllaw ar Ddatblygu Adolygiadau Cyfrinachol Lleol ar Farwolaethau'n Berthynol i Gyffuriau yng Nghymru

07/01/05
Canllawiau sy'n disgrifio sut y dylid archwilio marwolaethau sy'n gysylltiedig â chyffuriau, gan gynnwys pwy ddylai gynnal yr archwiliadau.