Skip to content

Trais Yn Erbyn Menywod, Cam-Drin Domestig A Thrais Rhywiol – Canllawiau I Lywodraethwyr

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r canllaw yn cynnwys nifer o gamau gweithredu y gall llywodraethwyr eu cymryd i wneud eu hysgol yn fwy diogel.

Rydym wedi llunio’r canllaw hwn i hysbysu llywodraethwyr ysgolion am faterion sy’n gysylltiedig â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol, a’r angen i roi polisi priodol ar waith i helpu staff i adnabod arwyddion camdriniaeth a gwybod sut i gael cymorth iddyn nhw eu hunain, er mwyn cynorthwyo eu cydweithwyr a’r bobl ifanc yn eu hysgol.

Lawrlwytho Dogfen