Skip to content

Canllaw Arferion Da: Dull Addysg Gyfan o fynd i’r afael â Thrais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a thrais Rhywiol yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r canllaw hwn yn cydnabod pwysigrwydd lleoliadau addysg fel amgylcheddau lle gellir meithrin agweddau cadarnhaol at gydraddoldeb rhywiol a pherthnasau iach, parchus, drwy weithio ar sail hawliau.
Y bwriad yw iddo gael ei ddefnyddio fel adnodd hwylus i helpu i ymgorffori’r materion a’r ymagweddau hyn mewn arferion addysgu a rheoli presennol.

Datblygwyd y canllaw ar y cyd â Chymorth i Fenywod Cymru ac mae’n seiliedig ar naw elfen allweddol y Dull Addysg Gyfan. Mae pob adran yn edrych ar y math o weithgareddau y gellid eu cyflawni o dan bob elfen. Mae’r canllaw’n awgrymu amrywiaeth o syniadau ymarferol a cheir astudiaethau achos fel enghreifftiau ym mhob rhan ohono.