Skip to content

Y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid

Cafodd Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru a Lloegr ei sefydlu gan Ddeddf Trosedd ac Anrhefn 1998. 

Mae’n gorff cyhoeddus anadrannol gweithredol sy’n goruchwylio’r gwaith o ddarparu’r system cyfiawnder ieuenctid yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru a’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid yn cydweithio’n agos i nodi unrhyw bryderon ynghylch perfformiad ar draws y meysydd sydd wedi eu datganoli, er mwyn datrys y pryderon hynny. Mae’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid  yn parhau i fod yn bartner hanfodol yn y gwaith o ddarparu dulliau gweithredu sy’n benodol i Gymru ar gyfer atal plant a phobl ifanc dan 18 oed rhag troseddu neu aildroseddu. Mae’n sicrhau eu bod yn ddiogel tra maent yn y ddalfa a bod ymgais i fynd i’r afael ag unrhyw amgylchiadau sydd y tu ôl i’w hymddygiad troseddol.  

Yng Nghymru a Lloegr, mae’n gyfrifol am:

  • oruchwylio gwasanaethau cyfiawnder ieuenctid
  • lleoli plant a phobl ifanc sy’n cael eu cadw yn y ddalfa neu sy’n cael eu dedfrydu i gyfnod yn y ddalfa
  • rhoi cyngor i’r Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder ar weithredu’r system cyfiawnder ieuenctid, a’r safonau ar gyfer y system honno
  • darparu ystâd ddiogel ar gyfer plant a phobl ifanc, drwy sefydliadau ar gyfer troseddwyr ifanc, canolfannau hyfforddi ddiogel, a chartrefi plant diogel
  • rhoi grantiau i awdurdodau lleol neu gyrff eraill ar gyfer datblygu cynlluniau sy’n cefnogi ein targedu
  • comisiynu a chyhoeddi ymchwil ar atal plant a phobl ifanc rhag troseddu.