Skip to content

Timau Troseddau Ieuenctid

Dolenni perthnasol

Mae’r system troseddu a chyfiawnder ieuenctid yn cynnwys nifer o sefydliadau sy’n gweithio gyda rhanddeiliaid.

Timau amlddisgyblaeth sy'n cynnwys gweithwyr iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, addysg, yr heddlu a'r gwasanaeth prawf yn gweithio gyda'i gilydd yw Timau Troseddau Ieuenctid. Partneriaethau lleol statudol yw'r rhain a sefydlwyd o dan adran 39 o Ddeddf Trosedd ac Anrhefn 1998.

Gofynion penodol y Ddeddf yw y dylai timau troseddau ieuenctid gynwys o leiaf un o bob un o'r canlynol:

  • swyddog o fwrdd prawf lleol neu swyddog o sefydliad sy'n darparu gwasanaethau prawf
  • gweithiwr cymdeithasol awdurdod lleol
  • swyddog heddlu
  • rhywun a enwebwyd gan Fwrdd Iechyd Lleol, y mae unrhyw ran o'i ardal o fewn ardal yr awdurdod lleol
  • rhywun a enwebwyd gan y prif swyddog addysg a benodwyd gan yr awdurdod lleol.

Mae Timau Troseddau Ieuenctid yn rhan o'r awdurdod lleol ac mae ganddynt gyfrifoldeb statudol am reoli plant a phobl ifanc sydd ar ddedfryd gymunedol. 

Mae'n ofynnol i awdurdodau lleol fod â Thîm Troseddau Ieuenctid naill ai'n unigol, neu fel rhan o bartneriaeth. Ceir 15 o Dimau Troseddau Ieuenctid yng Nghymru ac mae 4 o'r rhain yn gwasanaethu dau awdurdod lleol yr un.