Skip to content

Hybu Ymgysylltiad Cadarnhaol ymhlith Pobl Ifanc sydd mewn Perygl o Droseddu – Grant 2016/17

Mae’r grant hwn yn darparu £4.330m ar sail ranbarthol, ar gyfer prosiectau sydd â’r nod o ddenu pobl ifanc i ffwrdd oddi wrth fywyd o droseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

Hybu Ymgysylltu Cadarnhaol i Bobl Ifanc sydd mewn perygl o ariannu prosiectau sydd wedi'u hanelu at ddargyfeirio pobl ifanc oddi wrth droseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol troseddol. Mae hyn yn cyfrannu at ostyngiad yn y tro cyntaf i mewn i'r System Cyfiawnder Ieuenctid.

Mae’r grant yn canolbwyntio ar brosiectau sy’n targedu’r rheini sydd yn y perygl mwyaf o droseddu; sy’n debygol o beidio â mynd i’r ysgol; neu sydd mewn perygl o fod angen cymorth gan CAMHS neu’r Gwasanaethau Cymdeithasol.