Skip to content

Panel Cynghori Cyfiawnder Ieuenctid Cymru

Cafodd y panel cynghori ei sefydlu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid.  

Mae’r panel cynghori hwn yn cynnwys swyddogion o Lywodraeth Cymru a Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru. Prif ddiben y panel cynghori yw helpu Llywodraeth Cymru a’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid i weithredu polisi sy'n atal plant a phobl ifanc rhag troseddu neu aildroseddu.

Mae’n darparu cyngor ac yn herio’r Bwrdd a Llywodraeth Cymru, gan graffu ar eu cynnyrch, wrth iddynt lunio a gweithredu strategaethau a pholisïau cyfiawnder ieuenctid. Mae hefyd yn lledaenu gwybodaeth ynghylch materion a drafodir gan y Panel Cynghori ymhlith y sefydliadau, y grwpiau a’r sectorau y mae’n eu cynrychioli.  

Am ragor o wybodaeth ewch i adran Cyfiawnder Ieuenctid y Weinyddiaeth Gyfiawnder (dolen allanol).

Mae dull gweithredu Llywodraeth Cymru o ran cyfiawnder ieuenctid yng Nghymru yn seiliedig ar Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn a gafodd ei fabwysiadu’n ffurfiol gan Lywodraeth Cymru yn 2004.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Canolfan Trosedd a Chyfiawnder Cymdeithasol Cymru (dolen allanol) neu wefan Comisiynydd Plant Cymru (dolen allanol).

Cewch hefyd gysylltu â’r Gangen Cyfiawnder Ieuenctid yn Llywodraeth Cymru drwy e-bostio: youthjustice@wales.gsi.gov.uk.