Skip to content

Troseddu a Chyfiawnder

Dolenni perthnasol

Adroddiad yw hwn ynglŷn â’r ymatebion a gafwyd i'r arolwg ar argaeledd ac addasrwydd llety mechnïaeth yng Nghymru.
Oherwydd bod Timau Troseddau ieuenctid yn cynnwys cynrychiolwyr o ystod eang o wasanaethau, maent yn gallu ymateb i anghenion troseddwyr ifanc mewn ffordd cynhwysfawr.
Pobl

Mae’r system troseddu a chyfiawnder ieuenctid yn cynnwys nifer o sefydliadau sy’n gweithio gyda rhanddeiliaid.

Mae’r Tîm Troseddu a Chyfiawnder yn gweithio i sicrhau bod buddiannau Llywodraeth Cymru yn cael eu cynrychioli mewn unrhyw ddatblygiadau, mentrau polisi neu ddeddfwriaeth sydd o dan ofal y Swyddfa Gartref neu’r Weinyddiaeth Gyfiawnder, ac sy’n ymwneud â Chyfiawnder Ieuenctid, y Gwasanaeth Prawf, Carchardai, Troseddu, yr Heddlu, Comisiynwyr Heddlu a Throseddu, neu Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yng nghyd-destun Diogelwch Cymunedol.

Yr Heddlu 

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio’n agos gydag Uned Cyswllt yr Heddlu mewn amryw o feysydd fel Diogelwch Cymunedol. Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o Swyddogion Cymorth Cymunedol ychwanegol ledled Cymru. Mae’r swyddogion hyn yn ymgysylltu â phobl yn eu cymunedau, gan wneud iddynt deimlo’n fwy diogel. Mae eu presenoldeb yn rhoi sicrwydd i bobl, drwy ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, troseddu, camddefnyddio sylweddau, tanau a’u heffeithiau, a helpu i sicrhau bod yr ymateb i argyfyngau’n cael ei gydlynu’n effeithiol. 

Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr

Crëwyd  y Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr (dolen allanol) yng Nghymru er mwyn sicrhau bod yr holl sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau sy’n ymwneud â charcharorion yng Nghymru yn cydweithio’n agos. Rydym ninnau’n sicrhau bod y system hon yn gydnaws â’r polisïau y mae Llywodraeth Cymru yn eu creu ar gyfer pobl Cymru.

Y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid

Cafodd Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru a Lloegr ei sefydlu gan Ddeddf Trosedd ac Anrhefn 1998. Mae’n gorff cyhoeddus anadrannol gweithredol sy’n goruchwylio’r gwaith o ddarparu’r system cyfiawnder ieuenctid yng Nghymru.  Ei brif nod yw atal plant a phobl ifanc dan 18 oed rhag troseddu neu aildroseddu, gan sicrhau eu bod yn ddiogel tra maent yn y ddalfa a bod ymgais i fynd i’r afael ag unrhyw amgylchiadau sydd y tu ôl i’w hymddygiad troseddol.  

Panel Cynghori Cyfiawnder Ieuenctid Cymru

Mae’r panel cynghori hwn yn cynnwys swyddogion o Lywodraeth Cymru a Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru. Prif ddiben y panel cynghori yw helpu Llywodraeth Cymru a’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid i weithredu polisi sy'n atal plant a phobl ifanc rhag troseddu neu aildroseddu.