Skip to content

Beth rydyn ni’n ei wneud

Logo atal caethwasiaeth
Rydyn ni wedi cyflwyno nifer o fentrau unigryw i fynd i’r afael â chaethwasiaeth yng Nghymru.

Cydgysylltydd Atal Caethwasiaeth

Y Cydgysylltydd Atal Caethwasiaeth presennol yw Stephen Chapman. Ei rôl ef yw gwneud Cymru'n wlad sy'n elyniaethus i gaethwasiaeth a threfnu'r gefnogaeth orau bosibl i'r rhai sy'n goroesi caethwasiaeth.

Ni yw'r unig lywodraeth o fewn y DU i gyflogi Cydgysylltydd Atal Caethwasiaeth yn dilyn argymhelliad gan y Grŵp Trawsbleidiol ar Gaethwasiaeth. Mae'r swydd wedi bodoli ers Ebrill 2011.

Grŵp Arwain Atal Caethwasiaeth Cymru

Mae'r Grŵp yn rhoi arweinyddiaeth strategol ar gyfer mynd i'r afael â chaethwasiaeth yng Nghymru ac yn cydlynu'r cydweithredu rhwng partneriaid datganoledig a'r rhai nad ydynt wedi'u datganoli a sefydliadau trydydd sector.

Amcanion strategol y Grŵp yw:

  • adeiladu sail dystiolaeth gan ddefnyddio data 'cynradd ac eilradd' i asesu hyd a lled caethwasiaeth yng Nghymru yn well 
  • cynnal dadansoddiad o'r anghenion hyfforddi sy'n cael eu darparu ar hyn o bryd yng Nghymru a'r gofynion yn y dyfodol
  • datblygu protocolau deallusrwydd/rhannu gwybodaeth
  • sefydlu cynllun cyswllt cyfathrebu ar atal caethwasiaeth yng Nghymru
  • nodi ac annog arferion da o ran gofalu am ddioddefwyr.