Skip to content

Atal Caethwasiaeth

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae caethwasiaeth yn bodoli yng Nghymru. Gwyliwch y fideo byr hwn i godi eich ymwybyddiaeth o arwyddion caethwasiaeth.

Manylion

Gwybodaeth
 

Mae Caethwasiaeth ar gynnydd yng Nghymru. Yn 2017, adroddwyd bod atgyfeiriadau 193 o ddioddefwyr posibl o gaethwasiaeth. Mae hyn yn cynrychioli cynnydd o 57% o 2016. 

Arwyddion caethwasiaeth

Oherwydd natur gudd caethwasiaeth a'r amharodrwydd neu anallu i geisio cymorth, ni fyddwch o bosibl yn sylweddoli ichi ddod i gysylltiad â dioddefwr. Ymysg yr arwyddion i edrych amdanynt mae'r canlynol:

 • diffyg cysylltiad teuluol
 • camdriniaeth gorfforol
 • drwgdybio awdurdod
 • dim ffrindiau
 • ymddwyn fel pe bai dan reolaeth rhywun arall 
 • edrych yn sâl oherwydd diffyg maeth
 • edrych wedi drysu ac yn ansicr ble mae
 • osgoi edrych i fyw'r llygaid
 • methu siarad Saesneg.

‘Caught in Traffick’ (dolen allanol)

Cynhyrchwyd y ffilm hon gan Fforwm Ieuentid Bwrdeistref Merthyr Tudful i godi ymwybyddiaeth o gaethwasiaeth.

Mathau o gaethwasiaeth

Gall dynion, menywod a phlant gael eu gorfodi i gymryd rhan mewn gwahanol fathau o gaethwasiaeth, gan gynnwys:

 • puteindra gorfodol
 • masnachu plant
 • ecsbloetio troseddol
 • caethiwed domestig
 • llafur gorfodol
 • casglu organau
 • ecsbloetio rhywiol.

Sut i roi gwybod am gaethwasiaeth

Mewn argyfwng: 999
Heb fod mewn argyfwng: 101
Crimestoppers: 0800 555 111
Llinell gymorth caethwasiaeth Modern: 0800 0121700

Cymorth i ddioddefwyr

Bawso:  0800-731 8147

Cod Ymarfer Cyflogi Cod ymarfer Cyflogaeth foesegol mewn cadwyni cyflenwi

Mae’r cod hwn yn ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector ddilyn cyfres o gamau gweithredu sy’n mynd i’r afael ag arferion cyflogi anghyfreithlon ac annheg.

Rhagor o wybodaeth

Ewch i Byw Heb Ofn (dolen allanol) am ragor o fanylion am gaethwasiaeth.