Skip to content

Esgyn

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Logo esgyn

Mae'r rhaglen hon yn cefnogi ein hagenda Trechu Tlodi a'i nod yw creu 5,000 o gyfleoedd gwaith a hyfforddiant i bobl sy'n byw mewn cartrefi di-waith.

Rydyn ni eisoes wedi creu 2,500 o swyddi a chyfleoedd hyfforddi drwy raglen Esgyn.

Nid rhaglen ar gyfer pobl sydd allan o waith dros-dro yw hon - mae ar gyfer pobl sydd wedi bod allan o waith neu heb gael hyfforddiant ers chwe mis neu fwy a bod rhwystrau mawr yn eu ffordd wrth iddyn nhw geisio dod o hyd i waith.  Dyma enghreifftiau:

  • cartrefi un rhiant sengl
  • cartrefi lle nad oes gan yr oedolion bron dim cymwysterau neu ddim o gwbl
  • pobl heb lawer o brofiad o fyd gwaith 
  • unigolion sydd ag anableddau

Dengys ymchwil bod y bobl yn y cartrefi hyn yn llawer llai tebygol o ddod o hyd i waith na phobl eraill. 

Bydd y rhaglen yn ceisio dysgu dros amser beth sy'n gweithio'n dda a beth sy'n llai llwyddiannus. Bydd y profiad hwn yn ein helpu i i benderfynu pa gamau pellach i'w cymryd i geisio lleihau nifer y cartrefi sy'n ddi-waith yng Nghymru. 

Mae rhaglen Esgyn yn rhan o'n Cynllun Gweithredu Trechu Tlodi ac mae’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi wedi cymeradwyo cyllideb ar gyfer y Rhaglen hyd at 31 Mawrth 2018.

Mae pob Clwstwr yn canolbwyntio ar ardal benodol o amddifededd.  Fe welwch fanylion pellach yr ardaloedd hyn y mapiau isod.

I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch: LiftProgramme@cymru.gsi.gov.uk