Skip to content

Sipsiwn a theithwyr

Dolenni perthnasol

Canllawiau i helpu Sipsiwn a Theithwyr gynllunio’u safleoedd carafannau.
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi ymgymryd ag adolygiad o’r canllaw polisi cynllunio cyfredol a gynhwysir yng Nghylchlythyr 2/94 y Swyddfa Gymreig, “Gypsy Sites and Planning”
Cyngor a chanllawiau ar ddiwylliant ac anghenion iechyd Sipsiwn a Theithwyr, ar gyfer ymarferwyr a fydd yn gweithio gyda nhw.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym am sicrhau cyfleoedd cyfartal i’r holl sipsiwn a theithwyr yng Nghymru.

Bwriad ein fframwaith “Teithio at Ddyfodol Gwell” yw sicrhau bod anghenion sipsiwn a theithwyr yn cael eu hasesu, eu cynllunio a’u rhoi ar waith mewn ffordd fwy strategol. Trwy’r fframwaith hwn, rydym yn datblygu gwasanaethau i sipsiwn a theithwyr yng Nghymru ac yn eu gwneud yn fwy hygyrch. Rydym yn cydnabod y gwahaniaethau diwylliannol sydd, yn aml, wedi arwain at ymddieithrio’r grwpiau hyn oddi wrth weddill y gymdeithas. Rydym am wneud yn siŵr bod gan y cymunedau hyn lais wrth i wasanaethau gael eu cyflenwi ar eu cyfer.

Mae’r fframwaith gweithredu hwn yn canolbwyntio ar sawl maes polisi allweddol sy’n effeithio ar y ffordd y mae sipsiwn a theithwyr yn cael manteisio ar wasanaethau gan gynnwys llety, iechyd, addysg a chynllunio. Mae hefyd yn edrych ar y rhwystrau eraill sy’n wynebu’r gymuned sipsiwn a theithwyr.