Skip to content

Cydlyniant cymunedol

Dolenni perthnasol

Mae'r Fframwaith yn anelu at fynd i'r afael â throseddau a digwyddiadau casineb sy'n gysylltiedig â nodweddion sy'n cael eu hamddiffyn o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.
Rydym am i'n cymunedau fod yn fannau y mae pobl yn teimlo'n ddiogel yn byw a gweithio ynddynt, yn awr ac yn y dyfodol.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cylch o ddwylo.
Term yw Cydlyniant Cymunedol sy’n disgrifio sut y mae pawb mewn ardal ddaearyddol yn byw ochr yn ochr gan oddef a pharchu’i gilydd.

Rydym yn byw mewn cymunedau sy'n fwyfwy amrywiol sy'n wynebu heriau o ganlyniad i ymfudo economaidd, gwahaniaethau rhwng y cenedlaethau, effaith tlodi a dylanwad cynyddol ymddygiad eithafol. Mae polisïau cydlyniant cymunedol yn wynebu'r heriau hyn drwy annog integreiddio, gwerthfawrogi gwahaniaeth a chanolbwyntio ar y gwerthoedd hynny sy'n cael eu rhannu ac sy'n uno pobl.

Cyhoeddwyd Cynllun Cyflenwi Cydlyniant Cymunedol Cenedlaethol newydd ar gyfer 2016-17 ym mis Mawrth 2016, i barhau i gryfhau, prif ffrydio a threfnu dulliau lleol a rhanbarthol o sicrhau cydlyniant yn y gymuned mewn 7 maes o ganlyniadau.

Mae Adroddiad Blynyddol 2015 yn dangos y datblygiadau yn erbyn pob un o'r 7 maes o ganlyniadau.  Ceir yn yr adroddiad drosolwg o gynnydd ac enghreifftiau o arferion presennol ledled Cymru.