Skip to content

Cymunedau dros Waith

Dolenni perthnasol

Ymwelodd ymchwilwyr â dwy ardal, a chyfweld staff a rhanddeiliaid lleol a chynnal grwpiau ffocws rhieni.

Rhaglen wirfoddol yw Cymunedau dros Waith i helpu’r oedolion hynny sydd bellaf oddi wrth y farchnad lafur i ddod o hyd i waith.

Mae’n adeiladu ar y rhaglenni sydd gennym eisoes i drechu tlodi ac i helpu pobl i ddod o hyd i waith.  

Mae’r rhaglen yn canolbwyntio ar ein cymunedau mwyaf difreintiedig, ac yn cynnig cymorth, arweiniad a hyfforddiant 1 i 1.

Y grwpiau targed yn ystod rhan gyntaf y rhaglen yw pobl dros 25 oed sy’n byw mewn clwstwr Cymunedau yn Gyntaf ac:

  • sydd â lefelau isel o sgiliau neu dim sgiliau o gwbl 
  • sydd â chyflwr sy’n cyfyngu ar eu gallu i weithio
  • sydd â chyfrifoldebau gofalu neu ofal plant
  • sy’n byw ar aelwydydd lle nad oes gan unrhyw un swyddi
  • sy’n aelod o grŵp Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig.

Bydd y cymorth a gynigir yn cynnwys:

  • cyngor yn y gymuned
  • mentoriaid
  • cyllid i helpu gyda’r rhwystrau sy’n atal pobl rhag manteisio ar hyfforddiant neu gyflogaeth  
  • cronfa Arloesi i gefnogi ffyrdd newydd o weithio.  

Mae Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru wedi cymeradwyo rhan gyntaf y rhaglen, a bydd swm o £30 miliwn ar gael i’w fuddsoddi mewn darparu cymorth cyflogaeth yn y 52 o glystyrau Cymunedau yn gyntaf – mae’r swm hwn yn cynnwys £18 miliwn o gyllid yr Undeb Ewropeaidd.

Cafodd ail gam Cymunedau am Waith ei gymeradwyo ar 14 Hydref 2015 ac mae’n creu buddsoddiad gwerth £11.2 miliwn mewn cefnogaeth ar gyfer cyflogaeth i bobl rhwng 16 a 24 mlwydd oed sy’n byw mewn Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf yng Nghymru – mae hyn yn cynnwys gwerth £6.8 miliwn o gyllid Ewropeaidd.

Bydd Cam 2 yn cefnogi pobl rhwng 16 a 24 mlwydd oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET).

Mae’r rhaglen yn cael ei noddi ar y cyd â’r Adran Gwaith a Phensiynau.

Logo