Skip to content

Ymchwil

Mae gwaith ymchwil da yn ein helpu i ddeall beth sy'n gweithio a pham ei fod yn gweithio. Gyda'r wybodaeth hon gallwn ddatblygu gwell ffyrdd o fynd i'r afael â'r materion dyrys sy'n ein hwynebu yng Nghymru.

Rydym yn cynhyrchu ein gwaith ymchwil mewn tair ffordd, sef drwy:

  • roi grantiau i sefydliadau er mwyn iddynt wneud ymchwil ar bynciau a gynigiwyd ganddyn nhw (y Gronfa Syniadau Newydd)
  • comisiynu a thalu sefydliadau i wneud ymchwil ar bynciau a bennwyd gennym ni (comisiynu)
  • trefnu bod yr ymchwil yn cael ei wneud gan swyddogion Llywodraeth Cymru (mewnol).

Adroddiad ar y diwygiadau a gyflwynwyd gan y Mesur Llywodraeth Leol 2011

17/06/15
Mae’r adroddiad yn ymchwilio i’r diwygiadau a gyflwynwyd mewn tri maes: y newidiadau strwythurol yn cyflwyno rôl newydd Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd y newidiadau i gefnogi aelodau a’r newidiadau i wella hygyrchedd ar gyfer y cyhoedd.
 
Meithrin diwylliant o graffu cydweithredol: gwerthusiad o’r arferion a’r potensial

Meithrin diwylliant o graffu cydweithredol: gwerthusiad o’r arferion a’r potensial

28/11/13
Adroddiad sy’n ymdrin â chraffu o fewn llywodraeth leol.
 

Papur Ymchwil ar Fenthyca Digymorth a Chronfeydd Wrth Gefn Awdurdodau Lleol 

13/09/12
Fe gomisiynwyd Swyddfa Archwilio Cymru i ymchwilio i ddefnydd Awdurdodau Lleol Cymru o fenthyca digymorth a chronfeydd wrth gefn.
 

Adroddiad Heriot-Watt

18/12/09
Modelau Dyrannu Adnoddau Amgen ar gyfer Gwasanaethau Lleol yng Nghymru.
 

Ymateb Llywodraeth Cymru i’r astudiaeth ymchwil i rôl a swyddogaethau Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru a’u potensial i’r dyfodol

01/08/04
Mae’r papur hwn yn rhoi crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad ar yr astudiaeth ymchwil i rôl a swyddogaethau cynghorau cymuned a thref yng Nghymru a’u potensial i’r dyfodol, ac ymateb Llywodraeth Cymru i argymhellion yr ymchwilwyr.
 
Astudiaeth Ymchwil i Rôl a Swyddogaethau Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru a’u Potensial i’r Dyfodol

Astudiaeth Ymchwil i Rôl a Swyddogaethau Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru a’u Potensial i’r Dyfodol

01/08/03