Skip to content

Cyhoeddiadau Llywodraeth leol

 

Adolygiad o Arweinyddiaeth, Llywodraethu, Strategaeth a Chapasiti - Cyngor Sir Powys

14/02/18
Yn dilyn cais am gymorth statudol o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 gan Arweinydd Cyngor Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harris, comisiynwyd asesiad annibynnol o’r Cyngor gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus.
 

Adroddiadau ar Ddirnadaeth Ymddygiadol

17/01/17
Mae Dirnadaeth Ymddygiadol yn tynnu ar ddealltwriaeth o’r broses y mae unigolyn yn mynd drwyddi wrth wneud penderfyniadau, gan gynnwys sut mae cyd-destun y penderfyniadau’n dylanwadu ar ganlyniadau.
 

Arolygon Etholiadau Lleol

05/01/17
Mae Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 yn ei gwneud yn ofynnol i arolwg o unigolion, yn sefyll yn yr etholiad, gael ei wneud ym mhob etholiad lleol cyffredin.
 

Canllawiau ar gyfer cyflogau prif weithredwyr a phrif swyddogion awdurdodau lleol

18/02/16
Canllawiau penodol a fwriedir ar gyfer Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol (IRPW).
 

Canllawiau i Aelodau Etholedig Lleol

12/01/16
Canllawiau i aelodau etholedig lleol craffu ar y ffordd y mae Awdurdodau Lleol yn dal ac yn defnyddio cronfeydd wrth gefn.
 

Rheoliadau Caeau Chwarae (Ymgysylltiad Cymunedau â Phenderfyniadau Gwaredu) (Cymru) 2015

20/07/15
Canllawiau wrth ystyried y posibilrwydd o waredu cae chwarae ar gyfer awdurdodau lleol (cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol; cynghorau cymuned a thref ac awdurdodau’r parciau cenedlaethol).
 

Adolygiad o Gostau Gweinyddol Awdurdodau Lleol Cymru

12/06/15
Ymchwil sy'n archwilio'r posibilrwydd o drosglwyddo adnoddau a gaiff eu gwario ar swyddogaethau gweinyddol mewn awdurdodau lleol ar hyn o bryd i gefnogi'r gwaith o ddarparu gwasanaethau rheng flaen.
 

Gwahoddiad i brif awdurdodau lleol gyflwyno cynigion i uno’n wirfoddol

24/02/15
Ym mis Medi 2014, cyhoeddwyd prosbectws gennym a oedd yn nodi’r camau yn y broses, ynghyd â’r dyddiadau allweddol a’r mathau o gymorth a allai fod yn ddefnyddiol i’r awdurdodau wrth iddynt gyflwyno cynigion.
 

Canllawiau Statudol a wnaed o dan Adran 30 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

08/05/14
Canllawiau statudol ar gyfer absenoldeb teuluol i aelodau Awdurdodau Lleol.
 

Canllawiau Statudol a wnaed o dan Adran 4 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

01/04/14
Canllawiau statudol ar gyfer mynychu cyfarfodydd cyngor o bell.
 

Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

26/03/14
Pasiwyd Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar 15 Mawrth 2011 a chymeradwywyd gan Ei Fawrhydi mewn Cyngor ar 10 Mai 2011.
 

Adroddiad y Grŵp Arbenigwyr ar Amrywiaeth mewn Llywodraeth Leol

18/03/14
Adroddiad sy’n cynnwys canfyddiadau ac argymhellion y grŵp i wella’r arolwg ymgeiswyr ac amrywiaeth mewn Llywodraeth Leol.
 

Protocol ar Gefnogi ac Ymyrryd ym materion Llywodraeth Leol

31/05/13
Mae’n nodi’r amgylchiadau ar gyfer cynnig cefnogaeth, neu ymyrraeth y Llywodraeth  mewn perthynas ag awdurdodau sy’n profi heriau penodol o ran llywodraethu neu berfformiad.
 
Canllawiau Statudol a wnaed o dan Fesur Llywodraeth Leol 2011

Canllawiau Statudol a wnaed o dan Fesur Llywodraeth Leol 2011

16/05/13
Cyhoeddir y Canllawiau Statudol hyn o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.
 
Canllawiau Statudol I Awdurdodau Lleol Yng Nghymru Y Pŵer I Hybu Neu Wella Lles Economaidd, Cymdeithasol Neu Amgylcheddol O Dan Ddeddf Llywodraeth Leol 2000

Canllawiau Statudol I Awdurdodau Lleol Yng Nghymru Y Pŵer I Hybu Neu Wella Lles Economaidd, Cymdeithasol Neu Amgylcheddol O Dan Ddeddf Llywodraeth Leol 2000

28/03/13
Mae'r canllawiau statudol hyn yn berthnasol i awdurdodau lleol yng Nghymru, sef cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol, y rhoddwyd y pŵer hwn iddynt o dan y Ddeddf, a chynghorau cymuned y rhoddwyd y pŵer hwn iddynt o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.
 

Craffu ar Faterion Trosedd ac Anhrefn, o dan adran 20 o Ddeddf yr Heddlu a Chyfiawnder 2006 – Canllawiau Statudol

12/02/10
Mae’r Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i bob awdurdod lleol sefydlu pwyllgor trosedd ac anhrefn i graffu ar faterion diogelwch cymunedol.
 

Rheoli Diogelwch Cofebau Claddfeydd

15/04/09
Cyngor ymarferol ar gyfer ymdrin â chofebau ansefydlog.
 
Y Canllawiau ar y Fframwaith Darbodus ar Gyfer Cyllid Cyfalaf ar Gyfer Awdurdodau Lleol Yng Nghymru

Y Canllawiau ar y Fframwaith Darbodus ar Gyfer Cyllid Cyfalaf ar Gyfer Awdurdodau Lleol Yng Nghymru

27/06/08
Yn y canllawiau ceir sylwadau anffurfiol a chrynodeb o brif elfennau'r system a ddaeth i rym ar 1 Ebrill 2004.
 

Modelau amgen i ddyrannu adnoddau ar gyfer gwasanaethau lleol yng Nghymru

08/11/07
Comisiynwyd yr adroddiad hwn fel rhan o ymateb Llywodraeth Cymru i'r Pwyllgor Ariannu Ysgolion, ac mae'n ymchwilio i ddulliau gweithredu amgen ar gyfer y fformiwla ariannu.
 

Cyflwyniad Llywodraeth Cymru i Ymchwiliad Lyons i Lywodraeth Leol (Saesneg yn unig)

09/03/06
Ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru ar gydbwysedd cyllid Awdurdodau Lleol yng Nghymru.
 
Pŵer Cyffredinol i Awdurdodau Gwerth Gorau yng Nghymru godi tâl am wasanaethau dewisol - Canllawiau ar y Pŵer yn Neddf Llywodraeth Leol 2003 (Saesneg yn unig)

Pŵer Cyffredinol i Awdurdodau Gwerth Gorau yng Nghymru godi tâl am wasanaethau dewisol - Canllawiau ar y Pŵer yn Neddf Llywodraeth Leol 2003

28/02/04
Mae Deddf 2003 yn cynnwys pŵer cyffredinol i Awdurdodau Gwerth Gorau yng Nghymru a Lloegr allu codi tâl am wasanaethau dewisol. Caiff awdurdodau gwerth gorau eu diffinio yn adran 1 Deddf Llywodraeth Leol 1999, ac mae'r term "gwerth gorau" hefyd yn cyfeirio at Raglen Cymru ar gyfer Gwella sy' ...