Skip to content

Rhaglen Cymru ar gyfer Gwella

Cyflwynwyd Rhaglen Cymru ar gyfer Gwella yng Nghymru yn 2002 fel cyfarwyddyd statudol i awdurdodau lleol ynghylch sut y dylent gyflawni eu dyletswyddau parthed Gwerth Gorau. Roedd yn ddull newydd o hyrwyddo gwelliannau i’r modd yr oeddent yn darparu eu gwasanaethau.

Cyflwynwyd rhagor o hyblygrwydd ar gyfer awdurdodau lleol yn 2005 â’r cyfarwyddyd statudol a gyhoeddwyd y flwyddyn honno. Datblygodd Rhaglen Cymru ar gyfer Gwella ymhellach yn sgil pasio Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009.

Gallwch weld Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 ar wefan Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus (OPSI).

Mae’r drefn newydd ar gyfer gwella a sefydlwyd gan y Mesur yn wahanol i werth gorau o ran:

 • Mae’n pennu diffiniad ehangach o wella. Yn hytrach na chanolbwyntio ar economi, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd, mae’n ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau bennu eu hamcanion gwella eu hunain. Gall y rhain fod yn unrhyw gamau gweithredu sy’n tueddu i wella unrhyw gyfuniad o:
  • effeithiolrwydd strategol (h.y. cyflawni strategaeth gymunedol yr awdurdod);
  • ansawdd gwasanaethau;
  • pryd y mae gwasanaethau ar gael;
  • tegwch (hy cydraddoldeb a chynhwysiant cymdeithasol);
  • cynaliadwyedd;
  • effeithlonrwydd; ac
  • arloesedd
 • Mae’n rhoi pŵer cyffredinol i awdurdodau gydweithio â’i gilydd ac â chyrff eraill er mwyn cyflawni eu hamcanion, ac mae’n ei gwneud yn ofynnol iddynt ystyried ei ddefnyddio.
 • Mae’n rhoi rhagor o hyblygrwydd i awdurdodau o ran cynhyrchu, defnyddio ac adrodd ynghylch data perfformiad ynghyd â mathau eraill o wybodaeth am ba mor dda y mae anghenion lleol yn cael eu bodloni.
 • Mae’n nodi’n glir bwerau Gweinidogion Cymru i ymyrryd yn achos awdurdodau sy’n methu, gan ei gwneud yn ofynnol iddynt gynnig cymorth cyn gwneud hynny.

Mae Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 yn rhoi’r pŵer i Lywodraeth Cymru gyhoeddi cyfarwyddyd statudol ynghylch y modd y maent yn cyflawni eu dyletswyddau o dan y Mesur hwnnw.

Rhan 1: Gwella Llywodraeth Leol

13/07/10
Mae’r ddogfen hon yn un o dair, ynghyd â canllawiau tebyg ar gyfer Awdurdodau Tân ac Achub a Chanllawiau ar Strategaethau Cymunedol a Chynllunio.