Skip to content

Diwygio llywodraeth leol

Dolenni perthnasol

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cynlluniau newydd i gryfhau llywodraeth leol yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru eisiau llywodraeth leol gryf, sydd wedi’i grymuso, ac sy'n gallu canolbwyntio ar ddarparu arweiniad beiddgar a phenderfynol i gyflawni dros ddinasyddion Cymru. 

Ar 17 Gorffennaf 2018, gwnaeth Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus Ddatganiad Llafar yn y Siambr ar: Y Camau Nesaf ar gyfer Diwygio Llywodraeth Leol.

Bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â llywodraeth leol a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) i gytuno ar ddull gweithredu ar y cyd a fydd yn llunio dyfodol llywodraeth leol yng Nghymru. Bydd gweithgor dan gadeiryddiaeth annibynnol yn gweithio i nodi tir cyffredin ac i gynnig ffordd ymlaen ar strwythurau, pwerau ychwanegol, hyblygrwydd a chefnogaeth i newid. Bydd y gweithgor yn cytuno ar gynllun pragmatig ar gyfer newid a fydd yn cynnwys cynigion ar gyfer uno gwirfoddol a ygogir gan lywodraeth leol a sut y gellid eu cefnogi.

Bwriad Llywodraeth Cymru yw cyflwyno Bil Llywodraeth Leol (Cymru) yn gynnar y flwyddyn nesaf i ddeddfu i alluogi uno gwirfoddol.

Hefyd, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet y Crynodeb o Ymatebion i'r ymgynghoriad Papur Gwyrdd; Cryfhau Llywodraeth Leol, Cyflawni dros ein Pobl.