Skip to content

Cyflwyniad i Gyfrifon y Llywodraeth Gyfan

Set gyfunol o ddatganiadau ariannol ar gyfer Sector Cyhoeddus y DU yw Cyfrifon Llywodraeth Gyfan.

Mae’n cyfuno cyfrifon archwiliedig tua 1,500 o sefydliadau ar draws y sector cyhoeddus. Mae hyn yn cynnwys adrannau llywodraeth ganolog, awdurdodau lleol, gweinyddiaethau datganoledig, y gwasanaeth iechyd a chorfforaethau cyhoeddus, er mwyn creu darlun cynhwysfawr, yn seiliedig ar gyfrifon, o’r sefyllfa ariannol am y flwyddyn dan sylw.

Mae Cyfrifon Llywodraeth Gyfan yn seiliedig ar safonau adrodd ariannol rhyngwladol, sydd wedi’u mabwysiadu gan yr UE. Dyma’r system gyfrifon a ddefnyddir yn rhyngwladol gan y sector preifat wedi’i addasu neu ei ddehongli ar gyfer y cyd-destun cyhoeddus. O ran y ffordd y cânt eu cyflwyno, maent yn debyg iawn i gyfrifon y sector preifat. Maent yn ategu ffigurau’r Cyfrifon Cenedlaethol, a gynhyrchir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (yr ONS), drwy ddarparu set o ddatganiadau ariannol yn seiliedig ar safonau sy’n gyfarwydd i bobl sy’n defnyddio cyfrifon y sector preifat.

Nod y Cyfrifon Llywodraeth Gyfan yw galluogi’r Senedd a’r cyhoedd i graffu ar sut y mae arian y trethdalwyr yn cael ei wario, a deall y broses yn well. Drwy gyflwyno cyllid cyhoeddus mewn fframwaith sy’n gyfarwydd i gyfrifwyr a phobl yn y byd masnachol, mae Cyfrifon Llywodraeth Gyfan yn sicrhau bod gwybodaeth am gyllid cyhoeddus yn fwy tryloyw a hygyrch.