Skip to content

Setliad Llywodraeth Leol

Dolenni perthnasol

Mae ariannu awdurdodau'r heddlu yn destun trefniant tridarn rhwng y Swyddfa Gartref, Llywodraeth Cymru a thalwyr y dreth gyngor.
Swyddogaeth yr Is-grŵp Dosbarthu yw cynghori Cyngor Partneriaeth Cymru ar fformiwla’r Setliad Llywodraeth Leol.

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu tua 80% o’r arian a ddyrennir i Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

Gelwir y cyllid hwn yn Grant Cynnal Refeniw ac ardrethi annomestig ac maent yn cael eu dosbarthu yn ôl fformiwla ar sail angen. Cyd-weithgor Llywodraeth ac awdurdod lleol o’r enw Is-grŵp Dosbarthu sy’n gyfrifol am sicrhau bod y fformiwla’n cael ei hadolygu'n rheolaidd.

Caiff cyllid awdurdod lleol arall ei godi’n lleol trwy’r dreth gyngor sy’n cael ei phennu gan bob awdurdod fel rhan o’r broses o bennu’r gyllideb flynyddol.

Yn ogystal mae awdurdodau lleol yn gallu gwneud cais am gyllid ychwanegol trwy raglenni grant Llywodraeth Cymru.