Skip to content

Cymorth Refeniw i Awdurdodau Lleol

Caiff mwy na 80 y cant o wariant yr awdurdodau lleol ei fodloni gan y cymorth a ddarperir i awdurdodau lleol ar ffurf Grant Cynnal Refeniw, ardrethi annomestig ac amrywiaeth o grantiau eraill a ddarperir at ddibenion polisi penodol mewn meysydd megis addysg a thrafnidiaeth.

Mae'r pecyn cymorth refeniw cyffredinol yn cynnwys £22miliwn mewn grant amddifadedd. Yr awdurdodau lleol sydd i benderfynu sut y maent yn gwario'r Grant Cynnal Refeniw gwerth £4.1 biliwn a’r ardrethi annomestig yr ydym yn ei ddarparu bob blwyddyn.

Mewn ymateb i’r dirywiad economaidd rydym wedi talu'r Grant Cynnal Refeniw yn fisol i'r awdurdodau lleol 5 diwrnod ynghynt nag yn y gorffennol. Tynnwyd y taliadau misol ymlaen i’r trydydd diwrnod gwaith ymhob mis er mwyn galluogi awdurdodau i dalu anfonebau am gyflenwadau a gwasanaethau  yn gyflymach a gwella llif arian busnesau, yn enwedig y busnesau maint bach a chanolig.

Gall eich awdurdod lleol roi manylion i chi o ran sut y maent yn cyllidebu ar gyfer darparu gwasanaethau lleol a sut y caiff y gyllideb ei hariannu. I gael rhagor o wybodaeth am y trefniadau ehangach ar gyfer ariannu llywodraeth leol yng Nghymru cysylltwch â thîm Cyllid Llywodraeth Leol Llywodraeth Cymru drwy ffonio 0845 0103300.