Skip to content

Cyhoeddiadau

Cyhoeddiadau Llywodraeth leol.

 .

Diwygio Cyllid Llywodraeth Leol

23/10/18
Mae Llywodraeth Cymru yn adolygu fframwaith cyllid llywodraeth leol i sicrhau bod ei bodloni anghenion yn y dyfodol wrth ddatblygu gwasanaethau lleol.
 

Atebolrwydd am daliadau Llywodraeth Leol yng Nghymru

08/05/17
Mae’r canllawiau amgaeedig yn nodi’r egwyddorion polisi sy’n sail i’r darpariaethau ar gyfer atebolrwydd cyflogau yn Neddf Lleoliaeth 2011.
 

Cyflenwi gwasanaethau lleol yng Nghymru ar adeg o gyni ariannol

19/11/15
Datganiad ar y cyd rhwng Llywodraeth Leol yng Nghymru a Llywodraeth Cymru.
 

Canllawiau ar Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014

02/03/15
Mae Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 wedi’u gwneud, a daethant i rym ar 31 Mawrth 2015.
 

Newidiadau i’r System Cyllid Cyfalaf

17/04/12
Mae Llywodraeth Cymru wedi cwblhau'r ymgyngoriadau ar y rheoliadau Cyfrifo a Chyllid Cyfalaf a’r canllawiau ar Fuddsoddiadau Llywodraeth Leol a Darpariaeth Isafswm Refeniw.
 

Cyfarwyddyd Trosglwyddo Staff Awdurdodau Cymru (Pensiynau) 2012

29/03/12
Dyma Gyfarwyddyd Trosglwyddo Staff Awdurdodau Cymru (Pensiynau) 2012 (“y Cyfarwyddyd”), a ddaeth i rym ar 6 Mawrth 2012.
 

Canllaw i Lywodraeth Leol ar Fuddsoddi

26/04/10
Mae Rhan 1 yn cynnig cyngor anffurfiol yn unig. Nid yw'n rhan o'r canllaw ei hun. Yn Rhan 2 y mae hwnnw. Cafodd ei ddiwygio yn Ebrill 2010.
 
Y Canllawiau ar y Fframwaith Darbodus ar Gyfer Cyllid Cyfalaf ar Gyfer Awdurdodau Lleol Yng Nghymru

Y Canllawiau ar y Fframwaith Darbodus ar Gyfer Cyllid Cyfalaf ar Gyfer Awdurdodau Lleol Yng Nghymru

27/06/08
Yn y canllawiau ceir sylwadau anffurfiol a chrynodeb o brif elfennau'r system a ddaeth i rym ar 1 Ebrill 2004.