Skip to content

Setliad yr Heddlu 2017-18

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae setliad yr heddlu wedi'i rannu'n ddwy ran. 

1. Setliad Dros Dro yr Heddlu 2017-18

Mae Setliad Dros Dro yr heddlu yn rhoi cychwyn ar yr ymgynghori â phedwar Heddlu Cymru. Rhoddir ystyriaeth i'r ymatebion i'r ymgynghoriad cyn cytuno ar y setliad terfynol.

Mae'r Llythyr ar Setliad Dros Dro yr Heddlu at Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu Cymru yn nodi manylion setliad refeniw dros dro yr heddlu ar gyfer 2017-18. Mae hefyd yn rhoi cychwyn ar y broses ymgynghori.

Caiff Adroddiad Cyllid Llywodraeth Leol 2017-18 (Setliad dros dro – Comisiynwyr Heddlu a Throseddu) ei wneud yn unol â gofynion Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988. Mae'n nodi faint o grant cymorth refeniw y mae Gweinidogion Cymru yn bwriadu ei ddosbarthu i’r heddlu yn ystod 2017-18. Mae'r adroddiad hefyd yn nodi ym mha ffordd y bydd y Trethi Annomestig yn cael eu dosbarthu i’r heddlu.

2. Setliad Terfynol yr Heddlu 2017-18

Mae Setliad Terfynol yr Heddlu 2017-18 yn rhoi'r wybodaeth i’r heddlu er mwyn iddynt bennu eu praeseptau ar gyfer y gyllideb a'r dreth gyngor ar gyfer 2017-18.