Skip to content

Setliad yr heddlu

Dolenni perthnasol

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu tua 80% o’r arian a ddyrennir i Awdurdodau Lleol yng Nghymru.
Mae cyfranogiad a chydweithrediad yr heddlu a Llywodraeth Cymru yn hanfodol er mwyn creu Cymru ddiogel a ffyniannus.

Nid yw'r cyfrifoldeb polisi am wasanaeth yr heddlu yng Nghymru wedi ei ddatganoli ac mae’n gyfrifoldeb y Swyddfa Gartref. Serch hynny, darperir cyllid i’r heddlu drwy drefniant tair ffordd rhwng y Swyddfa Gartref, Llywodraeth Cymru a thalwyr y dreth gyngor.

Yn y gorffennol, roedd y cymorth ariannol a roddwyd i’r heddlu wedi ei rannu rhwng Grant yr Heddlu a'r Asesiadau o Wariant Safonol. Yn ddiweddar mae Lloegr wedi defnyddio system o derfynau isaf ac uchaf (isafswm ac uchafswm o ran cynnydd). O dan y trefniadau hyn, mae'r Swyddfa Gartref wedi darparu'r cydbwysedd cyllid sydd ei angen ar gyfer y cynyddiadau i’r heddlu yng Nghymru er mwyn iddynt gyrraedd y terfyn isaf pe bai angen.

Mae'r tudalennau canlynol yn nodi'r cyllid sy'n cael ei ddarparu drwy'r setliad blynyddol ar gyfer yr heddlu yng Nghymru ers 2011-12 ymlaen.