Skip to content

Cyllid grant wedi'i neilltuo

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Yn ogystal â chyllid heb ei neilltuo drwy'r setliad, mae awdurdodau lleol yn cael cyllid grant heb ei neilltuo drwy ystod o grantiau penodol sy'n cefnogi blaenoriaethau Llywodraeth Cymru.

Dim ond pan fyddwn yn ystyried mai dyma'r ffordd fwyaf effeithiol o ddatblygu mentrau polisi neu flaenoriaethau penodol y mae Llywodraeth Cymru'n defnyddio cyllid grant penodol. Mae ysgolion yn cael y rhan fwyaf o'u cyllid drwy'r setliad llywodraeth leol, sy'n golygu eu bod yn cael y disgresiwn mwyaf posib i ddefnyddio cyllidebau i ddiwallu eu hanghenion a'u blaenoriaethau eu hunain.

Mae gan Lywodraeth Cymru brotocol grant gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru lle byddwn yn ymgynghori â hwy ar ddosbarthu grantiau ac yn rhoi rhybudd cywir i awdurdodau o amseru a symiau'r cyllid grant. 

Gyda phob grant rydym yn ceisio cael strategaeth adael gyfiawn fel nad oes unrhyw sioc i ysgolion nac awdurdodau lleol.  Os bydd angen am gyllid ar sail barhaol fel arfer caiff y cyllid ei drosglwyddo i'r Grant Cynnal Refeniw ar ddiwedd oes y grant, sef 3 blynedd fel arfer.  Pan fydd grant yn cael ei gynnwys o fewn Grant Cynnal Refeniw, nid oes pot arbennig (h.y. wedi'i neilltuo) o arian ar gyfer y gweithgaredd. Yn lle hynny, mae gan awdurdodau'r disgresiwn i gefnogi'r fenter a ariannwyd gan y grant yn flaenorol yn y modd a fernir yn briodol ganddynt.

Enghreifftiau o gyllid grant wedi'i neilltuo sy'n berthnasol i ysgolion yw'r Grant Gwella Addysg Ysgolion, Grant Amddifadedd Disgyblion a'r Grant y Gymraeg mewn Addysg.