Skip to content

Is-Grŵp Dosbarthu

Swyddogaeth yr Is-grŵp Dosbarthu (IGD) yw cynghori Cyngor Partneriaeth Cymru (CPC) ar fformiwla’r Setliad Llywodraeth Leol a ddefnyddir i gyfrifo’r Asesiadau o Wariant Safonol (SSAs) ar gyfer awdurdodau lleol Cymru.

Yr Asesiad o Wariant Safonol (SSA) yw swm y gwariant refeniw (ac eithrio cyllid a ddarperir trwy grantiau penodol) y mae’r Gweinidog Gwasanathau  Cyhoeddus yn barnu ei fod yn briodol ac yn adlewyrchu nodweddion amrywiol pob awdurdod lleol. Ei ddiben yw sicrhau bod pob awdurdod lleol yn gallu darparu gwasanaeth o safon briodol. Mae’r fformiwla ar gyfer cyfrifo Asesiadau o Wariant Safonol yn defnyddio gwybodaeth sy’n adlewyrchu amrywiol nodweddion awdurdodau lleol Cymru, yn amrywio o awdurdodau gwledig, tenau eu poblogaeth y gogledd, y canolbarth a’r gorllewin i awdurdodau trefol y de-ddwyrain.

O ganlyniad, mae’r fformiwla yn ystyried ffactorau fel:

  • poblogaeth
  • nifer y plant ac oedolion hŷn
  • hyd y ffyrdd
  • amddifadedd
  • natur wledig a theneurwydd y boblogaeth

Cytunwyd ar raglen waith 5 mlynedd yr Is-grŵp Dosbarthu ar gyfer y cyfnod 2010- 2015, a’i nod yw adolygu pob un o’r meysydd gwasanaeth o fewn y fformiwla yn y cyfnod hwn. Seilir cylch gwaith blynyddol yr Is-grŵp Dosbarthu ar y rhaglen waith hon. Mae’r cylch gwaith blynyddol hwn yn cynnwys yr egwyddorion y bydd yr Is-grŵp yn eu dilyn, y prif amcanion a chwmpas y flwyddyn dan sylw, ynghyd â rhestr o feysydd gwasanaeth o fewn y fformiwla (a gymerwyd o’r rhaglen waith 5 mlynedd) y dylid ymchwilio iddynt. Mae hefyd yn adlewyrchu barn aelodau’r Is-grŵp Dosbarthu. Cyhoeddir y cylch gwaith blynyddol ar y tudalennau hyn ym mis Ionawr a mis Chwefror bob blwyddyn.

Cyflwynir adroddiad yr Is-grŵp Dosbarthu i Gyngor Partneriaeth Cymru tua mis Medi bob blwyddyn. Unwaith y bydd Cyngor Partneriaeth Cymru wedi cytuno arno fe’i cyflwynir i’r Gweinidog Gwasanathau Cyhoeddusi’w gymeradwyo. Unwaith y bydd yntau wedi’i gymeradwyo, cyhoeddir yr adroddiad ar y tudalennau Cyllid Llywodraeth Leol ar wefan Llywodraeth Cymru.  

Nodir y fformiwla a ddefnyddir i gyfrifo Asesiadau o Wariant Safonol yn yr Adroddiad Cyllid Llywodraeth Leol (Cymru) a gaiff ei baratoi’n flynyddol a’i roi gerbron y Cynulliad i’w drafod mewn Cyfarfod Llawn. Cyhoeddir gwybodaeth gefndir am y fformiwlâu, y data a’r rhagdybiaethau a ddefnyddir i gyfrifo’r Asesiadau o Wariant Safonol yn y cyhoeddiad blynyddol ‘Setliad Llywodraeth Leol Cymru’ ar dudalennau gwe Cyllid Llywodraeth Leol, yn dilyn cyhoeddi Setliad yr Heddlu yng Nghymru.