Skip to content

Y Dreth Gyngor

Dolenni perthnasol

Mae Ystadegau & Ymchwil yn rhoi mynediad i'r dystiolaeth sy'n sail i'n penderfyniadau ac mae'n helpu llywodraeth a'r gymuned ehangach i weithio'n fwy effeithiol.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae'r Dreth Cyngor yn penderfynu sut mae aelwydau'n cyfrannu at wasanaethau'r awdurdodau lleol.

Awdurdodau lleol sy'n gyfrifol am bennu, casglu a gorfodi'r dreth gyngor.

Mae'r dreth gyngor yn daladwy ar bob eiddo domestig oni bai bod gan yr eiddo esemptiad. Mae'r dreth gyngor yn cael ei phennu bob blwyddyn gan yr awdurdodau lleol yn unol â bandiau prisio. Mae'n cynnwys 50% o dreth eiddo a 50% o dreth bersonol. Mae'n seiliedig ar werth eich eiddo yn gymharol ag eiddo eraill yn eich ardal leol.

Gan ddibynnu ar nodweddion eich eiddo neu'ch aelwyd, efallai y byddwch yn gymwys am ddisgownt, gostyngiad neu esemptiad. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'ch awdurdod lleol.

Bandiau'r dreth gyngor

Mae pob cartref yn cael ei ddyrannu i fand treth gyngor. Mae'r band yn cael ei ddefnyddio gan yr awdurdodau lleol i gyfrifo faint o dreth gyngor i'w thalu.

Ers 1 Ebrill 2005, mae'r dreth gyngor wedi cael ei chyfrifo drwy ddefnyddio naw band prisio (bandiau A i I) a gafodd eu sefydlu yn 2005 gan ddefnyddio gwerthoedd eiddo 2003.  

Mae swm y dreth gyngor i'w dalu'n amrywio o fand i fand yn unol â chyfrannau a bennir gan y gyfraith. Mae'r swm sy'n daladwy yn cael ei gyfrifo mewn perthynas ag eiddo Band D. Er enghraifft, bydd tŷ ym mand A yn talu dwy ran o dair o dŷ ym mand D, a bydd tŷ ym mand H yn talu dwywaith tŷ ym mand D.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Bandiau presennol (Maint ffeil: 11KB)