Skip to content

Ardrethi Annomestig (busnes)

Treth ar eiddo yw Ardrethi Annomestig (NDR) a chaiff ei thalu ar eiddo annomestig. 

Trwy'r ardrethi hyn y mae busnesau a defnyddwyr eraill eiddo annomestig yn cyfrannu at gostau gwasanaethau awdurdodau lleol.

Mae ardrethi annomestig yn cael eu cyfrifo trwy gymryd Gwerth Ardrethol (RV) eiddo a’i luosogi gyda 'lluosydd' neu’r 'tâl yn y bunt' ar gyfer ardrethi annomestig am y flwyddyn dan sylw. Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA), sy’n annibynnol ar Lywodraeth Cymru, yn prisio’r eiddo at ddibenion codi ardrethi annomestig ac yn pennu’r gwerth ardrethol.

Llywodraeth Cymru sy'n pennu'r lluosydd bob blwyddyn. 

O fis Ebrill 2018 ymlaen, bydd Llywodraeth Cymru yn pennu’r lluosydd yn unol â’r Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI). Lluosydd blwyddyn ariannol 2018-19 fydd 0.514.

Mae sawl gwahanol fath o ryddhad ardrethi ar gael a all helpu i ostwng bil ardrethi busnesau neu eiddo annomestig eraill. Mae Llywodraeth Cymru yn talu 100 y cant o bob rhyddhad ardrethi gorfodol ac mewn rhai achosion, canran o hyd at 90% o’r rhyddhad yn ôl disgresiwn. Gall busnes apelio yn erbyn ei werth ardrethol os yw o’r farn ei fod yn anghywir.

Mae’r holl ardrethi annomestig yn cael eu casglu a’u talu i Gronfa Ardrethi Annomestig Llywodraeth Cymru. Maent wedyn yn cael eu rhoi’n ôl i awdurdodau lleol fel rhan o setliad refeniw llywodraeth leol bob blwyddyn.

Rhagor o wybodaeth

Rhyddhad ardrethi busnes yng Nghymru (dolen allanol) - wefan a ariennir gan y Llywodraeth ac a gynlluniwyd i ddarparu un ffynhonnell o wybodaeth eglur a chryno am ardrethi busnes i fusnesau.

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch pris eich cartref neu'ch busnes, mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Asiantaeth y Swyddfa Brisio (dolen allanol) a Tribiwnlys Prisio Cymru (dolen allanol).