Skip to content

Cyhoeddiadau Cyngor Cymuned Tref

Dolenni perthnasol

Mae'r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar yr heriau a wynebir gan wasanaethau cyhoeddus a pherfformiad presennol y system gwasanaethau cyhoeddus gyfan.
Amcan yr ymchwil oedd i wellhâi ein dealltwriaeth o gynghorau cymuned a thref yng Nghymru a sut y maent yn gweithredu.

Terfyn Gwariant yn ôl Disgresiwn Cynghorau Tref a Chymuned

26/11/18
Mae adran 137 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 yn galluogi cynghorau lleol i wario swm cyfyngedig o arian at ddibenion nad oes unrhyw wariant statudol penodol arall iddynt.
 

Benthyca gan gynghorau cymuned a thref

04/03/16
Mae cymeradwyaeth benthyca yn ganiatâd ffurfiol a roddir gan Lywodraeth i Gynghorau Cymuned a Thref sydd am fenthyca arian at ddibenion cyfalaf.
 

Mynediad i wybodaeth am gynghorau cymuned a thref

01/05/15
Mae'r canllawiau hyn yn rhoi dyletswyddau ar gynghorau tref a chymuned i ddarparu gwybodaeth benodol yn ar-lein.