Skip to content

Grŵp Gorchwyl a Gorffen Diwygio Lles

Dolenni perthnasol

Mae awdurdodau lleol, cymdeithasau tai neu Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig neu Ddarparwyr Tai Cymdeithasol Cofrestredig yn cael eu galw’n ‘landlordiaid cymdeithasol’ hefyd.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Sefydlodd Llywodraeth Cymru Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar gyfer ystyried effeithiau newidiadau i’r system les ar y sector rhentu cymdeithasol ym mis Gorffennaf 2013.

Roedd aelodau'r Grŵp yn cynnwys rhanddeiliaid amrywiol iawn o bob rhan o Gymru a allai ystyried effeithiau'r newidiadau i'r system les - ac yn arbennig y dreth ystafell wely - ar landlordiaid a thenantiaid yn y sector rhentu cymdeithasol.

Diben y Grŵp oedd:

  • derbyn ac asesu'r wybodaeth ddiweddaraf am effeithiau'r newidiadau i'r system les ar y sector rhentu cymdeithasol (tenantiaid a landlordiaid)
  • archwilio'r camau y mae landlordiaid yn eu cymryd er mwyn rheoli'r effeithiau ynghyd ag unrhyw oblygiadau neu ganlyniadau i denantiaid
  • ffurfio barn ynghylch pa mor ddigonol oedd yr ymateb ac i ba raddau y mae'n amlwg o safbwynt pob landlord
  • nodi arferion da o safbwynt ymdrin â'r newidiadau a rhannu'r arferion hynny.

Roedd aelodau'r grŵp yn cynnwys:

Rhanddeiliaid

Ian Simpson - Cymdeithas Tai Bron Afon
Keith Edwards a Julie Nicholas - Sefydliad Siartredig Tai (Cymru)
Alun Thomas - Cyngor ar Bopeth (Cymru)
Amanda Oliver ac Aaron Hill - Tai Cymunedol Cymru
John Marr - Cyngor y Benthycwyr Morgeisi (Cymru)
Paul Neave - Cyngor Sir y Fflint
Michelle Wales a Jennie Bibbings - Shelter Cymru
Amanda Oliver - Gwasanaeth Cynghori i Denantiaid ar Gyfranogi (TPAS)
Shayne Hembrow a Steve Porter - Cymdeithas Tai Cymru a'r Gorllewin
Joy Williams a Paula Holland - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
Steve Clarke - Tenantiaid Cymru

Llywodraeth Cymru

Peter Griffiths a Lowri Hamer - Y Tîm Rheoliadau Tai
Simon Prothero a Geoff Marlow - Y Tîm Digartrefedd (Opsiynau Tai)
Tim Margetts a Karl Thomas (Cadeirydd) - Diwygio Lles (Tai) a Swyddogion Rhenti Cymru (Diweddaru Budd-daliadau)
Phil Lawson a Chris Gittins -Llywodraeth Leol a Chymunedau (Cynhwysiant Ariannol)
Sara Ahmad - Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi

Cyfarfu'r Grŵp dair gwaith: 16 Gorffennaf 2013, 6 Medi 2013 ac 11 Tachwedd 2013

Mae'r Grŵp wedi cyflwyno un ar bymtheg o argymhellion i'r Gweinidog Tai ac Adfywio at ddiben asesu'r effeithiau ar y Sector Rhentu Cymdeithasol (landlordiaid a thenantiaid) a phennu a rhannu arferion da o fewn y Sector ar gyfer ymdrin â'r newidiadau. Mae'r adroddiad yn cael ei ystyried ar hyn o bryd a bydd y Gweinidog yn ymateb iddo maes o law.

I gael rhagor o wybodaeth am y Grŵp Gorchwyl a Gorffen anfonwch e-bost at: rentofficerhelpdesk@wales.gsi.gov.uk