Skip to content

Grŵp Gorchwyl a Gorffen Taliadau Uniongyrchol

Dolenni perthnasol

Mae awdurdodau lleol, cymdeithasau tai neu Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig neu Ddarparwyr Tai Cymdeithasol Cofrestredig yn cael eu galw’n ‘landlordiaid cymdeithasol’ hefyd.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Sefydlodd Llywodraeth Cymru Grŵp Gorchwyl a Gorffen i ystyried effeithiau talu Budd-dal Tai yn uniongyrchol i’r tenant ar y Sector Rhent Cymdeithasol a Thenantiaethau Cynaliadwy.

Mae’r Grŵp, oedd yn adrodd i’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, wedi cyflwyno 15 o argymhellion ar gyfer gwerthuso effeithiau’r newidiadau hyn ar y Sector Rhentu Cymdeithasol (tenantiaid a landlordiaid) ac i adnabod a rhannu arferion da o fewn y sector er mwyn ymdrin â thalu budd-daliadau tai yn uniongyrchol.

Dyma oedd Pwrpas y Grŵp:

  • ystyried sut gall y sector adnabod gallu eu tenantiaid i reoli budd-daliadau sydd wedi’u talu’n uniongyrchol iddyn nhw h.y.
    • nodi’r tenantiaid hynny fyddai’n gallu ymdopi â’r newid heb fod angen unrhyw help o gwbl arnyn nhw
    • nodi’r tenantiaid fyddai’n gallu rheoli eu trefniadau eu hunain ond y byddai angen rhywfaint o help arnyn nhw cyn cael taliadau uniongyrchol
    • nodi’r tenantiaid na fyddai’n gallu ymdopi â’r newid ac sy’n annhebygol o gael y budd-daliadau’n uniongyrchol, gael eu taliadau wedi’u rhannu neu newid patrwm eu taliadau h.y. tenantiaid bregus, iechyd, addysg, alcohol/cyffuriau etc
  • ystyried a mabwysiadu’r gwersi cadarnhaol a ddysgwyd o’r prosiectau arddangos taliadau uniongyrchol er mwyn helpu’r broses
  • ystyried yr effeithiau y gall diwygiadau lles eu cael ar gynaliadwyedd y denantiaeth – yn benodol y tenantiaid sy’n cael eu troi allan o’u tai (gall hyn fod ar gynnydd), y tenantiaid hynny y cefnir arnyn nhw, y rhai sydd mewn dyled ac ati
  • adnabod a rhannu arferion gorau er mwyn ymdrin â thaliadau uniongyrchol.

Aelodaeth

Aeth aelodau’r grŵp, oedd yn cynnwys rhanddeiliaid o bob cwr o Gymru, ati i bwyso a mesur y mater ac i ystyried y ffordd orau i Sector Rhent Cymdeithasol Cymru ymateb i’r newid yn y drefn.

Dyma’r rhai oedd yn aelodau o’r grŵp:

Rhanddeiliaid

Amanda Oliver ac Aaron Hill - Tai Cymunedol Cymru
Paula Holland - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
Steve Clarke a Sonia Benbow-Jones - Tenantiaid Cymru
Ian Simpson - Cymdeithas Dai Bron Afon
Michael Halloran a Steve Porter - Cymdeithas Dai Wales and West
John Marr - Cyngor Benthycwyr Morgeisi (Cymru)
Julie Nicholas – Sefydliad Tai Siartredig (Cymru) 
Clare James – Dinas a Sir Abertawe
Sandra Isaacs – Cyngor Sir Caerffili
Paul Neave – Cyngor Sir y Fflint
Lisa Hayward – Cyngor Sir Merthyr
Lindsey Kearton – Cyngor ar Bopeth Cymru
Lee Phillips – Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol
Joselle Lovell – Canolfan Cydweithredol Cymru
Helen Matthews – Yr Adran Gwaith a Phensiynau
Leanne Roberts a Jonathan Morgan – Blaenau Gwent

Llywodraeth Cymru

Karl Thomas – Diwygio Lles [Tai] a Swyddogion Rhent Cymru (Cadeirydd)
Geoff Marlow - Y Tîm Digartrefedd (Opsiynau Tai)
Linda Davis – Cymunedau a Threchu Tlodi

I gael rhagor o wybodaeth am y Grŵp Gorchwyl a Gorffen, e-bostiwch:  rentofficerhelpdesk@wales.gsi.gov.uk